PL EN
APPLICATION OF CONSTRUCTED WETLANDS FOR TREATMENT OF WASTEWATER FROM FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY
 
 
More details
Hide details
1
Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Białystok University of Technology, Wiejska Str. 45A, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2016-01-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(1):131-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
About 2000 plants are involved in fruit and vegetable processing in Poland, they are mostly located in non-urbanized areas and without any access to sewerage and sewage treatment facilities. In 2014, they produced more than 10 hm3 of wastewater requiring treatment, which was discharged directly into surface waters or into the ground. The aim of the study was to evaluate the efficiency of the constructed wetland for treating the sewage from fruit and vegetable industry. The analyzed constructed wetland with vertical flow reveled a reduction in the value of BOD5 to 68.2%, and CODCr to 79.3%. The model was characterized by 60.2% efficiency of total phosphorus removal.
 
REFERENCES (23)
1.
Kierczyńska S. 2008. Produkcja warzyw i owoców oraz ich przetwórstwo w Polsce. Roczniki Seria, t. X, z. 4, 161–167.
 
2.
Soroko M. 2003. Oczyszczanie ścieków z małych przetwórni owocowo-warzywnych w oczyszczalniach hydrofitowych. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, 3, 119–128.
 
3.
Nawirska A. 2007. Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle owocowo-warzywnym, Agro Przemysł 3, 65–67.
 
4.
Nawirska A., Szymański L. 2002. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 
5.
Piekutin J. 2011. Zanieczyszczenie wód produktami naftowymi. Rocznik Ochrona Środowiska, 13(2), 1905–1916.
 
6.
Kopiec D. 2007. Ścieki z zakładów spożywczych – doświadczenia z Miejskiej Oczyszczalni Ściekow w Błoniu. Przegląd Komunalny 2, 47–50.
 
7.
Koziorowski B. 1980. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. WTN Warszawa, s. 622.
 
8.
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M, Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Wyd. PWN Warszawa, 177–179.
 
9.
Talik B., Chudzik B. 2000. Oczyszczanie ścieków z małych przetwórni owocowo-warzywnych zlokalizowanych na wsi. Wiad. IMUZ, 20(3), 199–212.
 
10.
Piekutin J. 2011. Zanieczyszczenie wody gruntowej związkami organicznymi. Inżynieria Ekologiczna  26, 95–102.
 
11.
Meinck F., Stoof H. 1975. Kohlschutter. Ścieki Przemysłowe, 487–492.
 
12.
Bartkiewicz B., Umiejewska K. 2010. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wyd. PWN Warszawa, 188–213.
 
13.
Vymazal J. 2005. Horizontal sub-surface flow and hybrid constructed wetlands systems for wastewater treatment. Ecol. Eng. 25 (5).
 
14.
Brix H. 1987. Treatment of wastewater in the rhizosphere of wetland plants – the root – zone method. Water Sci. Technology, Vol. 19.
 
15.
Dąbrowski W., Wiater J., Boruszko D. 2015. Oczyszczanie odcieków z beztlenowej stabilizacji osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich przy zastosowaniu metody hydrofitowej. Rocznik Ochrony Środowiska t. 17, 1506–218X.
 
16.
Sikorski M. 1998. Gospodarka ściekami bytowymi jako czynnik ochrony środowiska. Rozpr. Habil. Falenty. Wydawn. IMUZ, s. 133.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2014 poz. 1800.
 
18.
Vymazal J. 2011. Constructed wetlands for wastewater treatment: Five decades of experience. Environ. Sci. Technol. 45.
 
19.
Krzanowski S., Wałęga A. 2007. Wpływ właściwości fizykochemicznych ścieków z przemysłu cukierniczego na efektywność osadu czynnego i efektywność usuwania związków azotu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1, 163–178.
 
20.
Ślizowski R., Bugajski P. 2002 Ocena funkcjo-nowania mini-oczyszczalni zainstalowanej przy szkole podstawowej w miejscowości Rajbrot. Inżynieria Rolnicza, Komitet Techniki Rolniczej PAN. Warszawa, 3(36), 227–237.
 
21.
Sadecka Z. 2003. Ocena efektywności pracy wybranych oczyszczalni hydrobotanicznych. Ochrona Środowiska, 25(1), 13–16.
 
22.
Arias C.A., Brix H. and Johansen N.H. 2003. Phosphorus removal from municipal wastewater in an experimental two-stage vertical flow constructed wetland system equipped with a calcite filter. IWA Publishing, Water Science and Technology, 48(5), 51–58.
 
23.
Brix H., Arias C.A., del. Bubba M. 2001. Media selection for sustainable phosphorus removal in subsurface flow constructed wetlands. Water Science and Technology, 44(11–12), 47–54.
 
Journals System - logo
Scroll to top