PL EN
CHANGES IN THE TROPHIC STATUS OF LAKE NIEPRUSZEWSKIE (POLAND)
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Environmental Protection, Poznań University of Life Sciences, Piątkowska Str. 94C, 60-649 Poznań, Poland
 
2
Institute of Land Reclamation, Environmental Management and Geodesy, Poznań University of Life Sciences, Piątkowska Str. 94E, 60-649 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):65-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the evaluation of trophic status of Lake Niepruszewskie in the years 1994–2013. This is the first lake in the Samica Stęszewska river, flowing distally through the lakes of the Wielkopolski National Park. Source part of the Samica Stęszewska river basin was, in the years 2004–2012, included to the nitrate vulnerable zone (NVZ), and Niepruszewskie Lake was considered to be threatened by eutrophication. The evaluation of trophic status of the lake was made based on the concentration of nutrients (nitrogen and phosphorus) and indicators of eutrophication (chlorophyll a, water transparency Secchi disk marked) by referring them to the limit values for the eutrophication of surface waters as defined in the Regulation of the Minister of Environment of 23 December 2002 and other criteria used for the classification of the eutrophication of surface waters. Detailed and synthetic indexes of the trophic status (TSI) using the formula Carlson and the ratio of N:P were also made. Concentrations of the nutrients in Lake Niepruszewskie and eutrophication indexes reached high values, indicating a eutrophic or hypertrophic state of the lake. Detailed values of the trophic status index (TSI), on average over the period, corresponded to eutrophic, while in subsequent years they were varied – from mesotrophic to hypertrophic. The worst trophic status was recorded in 2003–2006, after the lowering of the lake damming. The high value of N: P ratio indicates that the lake has huge surplus of nitrogen, and phosphorus is a productivity limiting factor.
 
REFERENCES (28)
1.
Atlas podziału hydrograficznego Polski. 2005. Czarnecka H. (Ed). IMGW Warszawa.
 
2.
Carlson R.E. 1977. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, 22(2), 361–369.
 
3.
Dyrektywa 91/676/EWG. Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Dz.U.UE.L.91.375.1 as amended.
 
4.
Environment 2005. 2005. Statistical information and elaborations. Central Statistical Office, Warsaw [in Polish].
 
5.
Environment 2014. 2014. Statistical information and elaborations. Central Statistical Office, Warsaw [in Polish].
 
6.
Forsberg C., Ryding S.O. 1980. Eutrophication para-meters and trophic state indices in 30 Swedish waste-receiving lakes. Arch. Hydrobiol., 89, 189–207.
 
7.
Fotyma M., Duer I. 2006. Implementation of Nitrate Directive to Poland. Acta Agriculturae Slovenica, 87, 1, 51–58.
 
8.
Galvez-Cloutier R., Sanchez M. 2007. Trophic status evaluation for 154 lakes in Quebec, Canada: Monitoring and recommendations. Water Qual. Res. J. 42, 4, 252–268.
 
9.
Hillbricht-Ilkowska A. 1989. Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych – problem, potrzeby działania. Idee Ekol. Ser. Szkice, 13(7), 13–55.
 
10.
Kajak Z. 1983. Dependences of chosen indices of structure and functioning of ecosystems of different trophic status and mictic type for 42 lakes. Ecological characteristics of lakes in north-eastern Poland versus their trophic gradient. Ekologia Polska, 31, 495–530.
 
11.
Karaczun, Z. 2005. Preparing for EU environmental policy in Poland: the case of the nitrates directive. Land Use Policy, 22, 245–253.
 
12.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 
13.
Ławniczak A.E., Choiński A., Kurzyca I. 2011. Dynamics of lake morphometry and bathymetry in various hydrological conditions. Polish Journal of Environmental Study, 20 (4), 931–940.
 
14.
Murat-Błażejewska S., Zbierska J., Ławniczak A., Kanclerz J., Kupiec J., Sojka M. 2008. Eksploatacja urządzeń wodnych a zasoby wodne zlewni nizinnej. Acta Scientiarum Polonorum, Architectura, 7(2), 13–22.
 
15.
Nürnberg G. 2001. Eutrophication and trophic state. LakeLine, 29(1), 29–33.
 
16.
OECD 1982. Eutrophication of waters. Monitoring assessment and control. Technical report.
 
17.
OECD 2003. Environmental Performance Reviews – Poland. Paris, France,.
 
18.
OECD 2008. Wpływ rolnictwa na środowisko na-turalne od 1990 r. Raport Główny. Paryż, Francja. http://www.oecd.org/poland/408....
 
19.
Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A. 2006. An attempt to the trophic status assessment of the lakes of Lubuskie Lakeland. Limnological review, 6, 239–246.
 
20.
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 192, poz. 3568.
 
21.
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica. Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 51, poz. 1173.
 
22.
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 57, poz. 1128.
 
23.
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolni-czych dla obszaru szczególnie narażonego Samica Stęszewska i Mogilnica. Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 66, poz. 1298.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 gru-dnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dz.U. 2002 Nr 241, poz. 2093.
 
25.
Soszka H. 2009. Problemy metodyczne związane o oceną stopnia eutrofizacji jezior na potrzeby wyznaczania stref wrażliwych na azotany. Woda-Środowisko-Obszary wiejskie. 9, 1(25), 151–159.
 
26.
Szymański D., Dunalska J., Brzozoska R., Sieńska J. Zieliński R. 2014. Ocena stanu troficznego jezior miejskich Olsztyna na podstawie indeksu Carlsona. [W:] Traczewska T.M., Kaźmierczak B. (Reds). Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Vol. 4. Ofic. Wyd. Polit. Wroc. Wrocław, 872–880.
 
27.
Zbierska J., Kupiec J. 2004. Ekologiczne skutki obniżenia poziomu wody w Jeziorze Niepruszew-skim. Zesz. Nauk. AR Kraków, Inżynieria Środowiska, 25, 21–30.
 
28.
Zbierska J., Ławniczak A., Kupiec J., Mastyński J., Zbierska A. 2011. Koncepcja ochrony i rekultywacji Jeziora Niepruszewskiego i Jeziora Tomic-kiego. Manuscript, Department of Ecology and Environmental Protection, PULS Poznań [in Polish].
 
Journals System - logo
Scroll to top