PL EN
COMPARISON OF GRAVIMETRIC METHOD AND TDR METHOD APPLIED TO MEDIUM ALLUVIAL SOILS OF THE VALLEY OF THE ODER RIVER IN THE REGION OF BRZEG DOLNY IN THE PERIOD OF 2010–2014
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection and Development, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):44-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis and comparison of results of measurements of moisture of medium alluvial soils situated in the valley of the Oder river in the region of the barrage at Brzeg Dolny. The study was conducted for two soil profiles, designated as profile “A” (in the valley adjacent to the barrage) and “B” (below the barrage structure). The measurements were taken at monthly intervals from April till October in the years 2010–2014, with parallel use of the gravimetric method and the TDR method. Correlations of the values of volumetric moisture were determined. The correlation indicates good relationship of the results obtained throughout the whole moisture range.
 
REFERENCES (17)
1.
Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998. Agrometeorologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Biniak-Pieróg M. 2008. Wpływ elementów agrometeorologicznych na zmienność zasobów wodnych gleby w półroczu zimowym. Monografia. Seria: Współczesne problemy inżynierii środowiska. Wyd. Uniw. Przyr., Nr 7, Wrocław.
 
3.
Byczkowski A. 1979. Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych przepływy cha-rakterystyczne. PWRiL, Warszawa.
 
4.
Janik G., 2005. Próba zastosowania reflektometrii domenowo czasowej (TDR) do szacowania spływu powierzchniowego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, z. 26, Inżynieria Środowiska, nr 420, 83–91.
 
5.
Leciejewski P. 2009. Wykorzystanie metody TDR do ciągłego pomiaru zmian warunków wilgotnościowych i termicznych w profilu glebowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 2(21), 235–246.
 
6.
Kossowski J., Usowicz B. 2000. Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań. Acta Agrophysica, 38, 127–137. .
 
7.
Marcilonek S., 1979. Eksploatacja urządzeń melioracyjnych. PWRiL, Warszawa.
 
8.
Malicki M.A. 1993. Wpływ fizycznych właściwości gleby na elektryczne parametry układu elektrody/gleba w aspekcie pomiaru jej wilgotności i zasolenia. Acta Agrophysica, rozprawa habilitacyjna, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Lublin.
 
9.
Łomnicki a. 2007. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Skierucha W., Wilczek A., 2007. Polowy system monitorowania wilgotności gleby. PAK, 53, 9bis, Lublin.
 
11.
Łyczko W., Olszewska B., Pływaczyk L. 2000. Porównanie metody TDR oraz metody suszarkowo-wagowej do określania uwilgotnienia różnych typów gleb w dolinie Odry. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 385.
 
12.
Pęczkowski G., Żyromski A., Kostrzewa S., Zastosowanie metody TDR (Time Domain Reflektometry) do pomiaru uwilgotnienia glin z dużą zawartością szkieletu. Inżynieria Ekologiczna, 18, 200–202.
 
13.
Oleszczuk R., Brandyk T., Szatyłowicz J., 1998. Analiza możliwości zastosowania metody TDR do pomiaru uwilgotnienia w glebie torfowo-murszowej. Zesz. Probl. Post. N. Roln., 458, 263–274.
 
14.
Oleszczuk R., Brandyk T., Szatyłowicz J., 2006. Porównanie różnych sposobów określania zapasów wody w glebie torfowo-murszowej użytkowanej łąkowo. Acta Agrophysica, 8(1), 11–21.
 
15.
Olszewska B., 1998. Wpływ budowli piętrzącej na warunki wodne oraz wybrane elementy środowiska przyrodniczego w dolinie na przykładzie Odry w rejonie Brzegu Dolnego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 349.
 
16.
Pływaczyk L., 1997. Oddziaływanie spiętrzenia rzeki na dolinę na przykładzie Brzegu Dolnego. Wyd. AR Wrocław, Monografie XI, Wrocław.
 
17.
Usowicz, B., Usowicz, Ł., 2004. Punktowe pomiary wilgotności gleb, a jej przestrzenny rozkład na polach uprawnych. Acta Agrophysica, 4(2), 573–588.
 
Journals System - logo
Scroll to top