PL EN
DYNAMICS OF CHANGES IN MICROORGANISMS IN RHIZOSPHERE ZONE OF LAWN GRASSES IN THE SECOND YEAR AFTER THE APPLICATION OF SEWAGE SLUDGE
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska St. 45D, 15-351 Białystok, Poland
 
2
Department of Agrifood and Forestry Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska St. 45E, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):126-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to present the dynamics of changes in the number of selected microorganisms in the rhizosphere zone of grasses two years after the application of sewage sludge. The study was conducted on four specially prepared research plots along the main roads in Bialystok. Three doses of sewage sludge were applied: 0 (control), 7.5 and 15 kg/m2. Then the plots were seeded with two mixtures of lawn grasses: Eko and Roadside. Samples of roots with soil were collected three times during the vegetation period of 2012 (April, July and October) and assayed for the total number of bacteria, the number of Gram-negative bacteria, the number of Pseudomonas fluorescens, the number of amylolytic and proteolytic bacteria. Microbiological tests of the rhizosphere showed seasonal variations of all investigated microbiological parameters. The greatest average of the total number of bacteria, Gram-negative bacteria and proteolytic bacteria was observed on the plots in April, amylolytic bacteria in July while in the case of Pseudomonas fluorescens was observed on the plots in October. The time of measurement had the biggest impact on the number of microorganisms. An increased number of microorganisms was observed on all plots in April. Whereas, the fertilization with sewage sludge and grass mixtures did not affect the microbiological parameters.
 
REFERENCES (24)
1.
Baran S., 2005. Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w polsce. In: Kaniuczak J, Kostecka J, Niemiec W. (Ed.). Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Rzeszów, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, 1, 17-40.
 
2.
Bień J., 2002. Osady ściekowe. teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
3.
Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D. Milczarek M., Janik M., 2011. Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14(4), 375–384.
 
4.
Durska G., 2010. Antagonistyczne interakcje pomiędzy metylotrofami wyizolowanymi z gleby ryzosferowej i pozaryzosferowej jęczmienia oraz innymi mikroorganizmami glebowymi. Nauka Przyroda Technologia, 4(6), 74.
 
5.
Frąc M., Jezierska-Tys S. 2008. Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej pod uprawą pszenicy ozimej w różnych latach oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. E, 13(1), 118–132.
 
6.
Galimska-Stypa R., Małachowska-Jutsz A., Mro-zowska J., Zabłocka-Godlewska, E., 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Mrozowska J. (Ed.). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
7.
Głażewska-Maniewska R., Maciejewska A., Melech A., 2004. Występowanie bakterii glebowych z rodzaju Arthrobacter Spp. w uprawie żyta ozimego oraz ich enzymatyczne i antagonistyczne właściwości. Acta Scientiarum Polonorum Seria Agricultura, 3(1), 129–137.
 
8.
Gondek K., 2012. Wpływ nawożenia nawozami mineralnymi, obornikiem od trzody chlewnej i komunalnymi osadami ściekowymi na plon i niektóre wskaźniki jakości ziarna pszenicy jarej (Triticum Aestivum L.). Acta Agrophysica, 19(2), 289–302.
 
9.
Gondek K., Filipek-Mazur B., 2005. Agrochemiczna ocena wartości nawozowej kompostów różnego pochodzenia. Acta Agrophysica, 5(2), 271–282.
 
10.
Greinert A., 2000a. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, Monografia, 97.
 
11.
Greinert A., 2000b. Gleby i grunty miejskie. In: Stan środowiska w zielonej górze w 1999 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Zielona Góra, 107–117.
 
12.
Joniec J., Furczak J., 2007. Liczebność wybranych grup drobnoustrojów w glebie bielicowej pod uprawą wierzby użyźnionej osadem ściekowym w drugim roku jego działania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. E, 62 (1), 93–104.
 
13.
Jurkiewicz A., Orłowska E., Anielska T., Godzik B., Turnau K., 2004. The influence of mycorrhiza and EDTA application on heavy metal uptake by different maize varieties. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, Ser. Bot. 46, 7–18,.
 
14.
Kalembasa D., Malinowska E., 2010. Działanie osadu ściekowego na zawartość metali ciężkich w biomasie trawy Miscanthus Sacchariflorus oraz w glebie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, 198–203.
 
15.
Krzywy E., Iżewska A., 2004. Gospodarka ściekami i osadami ściekowymi. Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin.
 
16.
Mercado-Blanco J., Van Der Drift K.M., Olsson P.E., Thomas-Oates J.E., Van Loon L.C., Bak-Ker P.A., 2001. Analysis of the pms ceab gene cluster involved in biosynthesis of salicylic acid and the siderophore pseudomonine in the biocontrol strain Pseudomonas Fluorescens WCS374. Journal of Bacteriology, 6, 1909–1920.
 
17.
Novák J., Stankovièowá K.,Chlapík J., Labuda R., Jaworekowá S., 2007. Characteristic of eutrophic soils in slovak national parks. Ekológia Trávneho Porastu VII – Medzinárodná Redecká Konferen-cja, 72–77.
 
18.
Piekutin J., 2011. Zanieczyszczenie wód produktami naftowymi. Rocznik Ochrony Środowiska, 13, 2, 1905-1916.
 
19.
Rodina A., 1968. Mikrobiologiczne metody badania wód. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2010 nr 137, poz. 924).
 
21.
Sullivan T.S., Stromberger M.E., Paschke M.W., Ippolito J.A., 2005. Long-term impacts of infrequent biosolids applications on chemical and microbial properties of semiarid rangeland soil. Biology and Fertility of Soils, 42(3), 258–266.
 
22.
Wolińska A., 2010, Aktywność dehydrogenazowa mikroorganizmów glebowych i dostępność tlenu w procesie reoksydacji wybranych mineralnych gleb polski. Acta Agrophysica. 180, Rozpr. Monogr. 3.
 
23.
Wong J.W.C., Lai K.M., Fang M., Ma K.K., 1998. Effect of sewage sludge amendment on soil microbial activity and nutrient mineralization, Environmental Internaltional, 24(8), 935–943.
 
24.
Wydro U., Wołejko E. Łoboda T., Matejczyk M., Butarewicz A., 2015. Influence of sewage sludge on the chosen soil properties and microbiological parameters of urban grass mixtures rhizosphere. Journal of Ecological Engineering, 16(1), 171–177.
 
Journals System - logo
Scroll to top