PL EN
EFFICACY OF HERBICIDES IN POTATO CROP
 
More details
Hide details
1
Institute of Agriculture, Pope John II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/98, 21–500 Biała Podlaska, Poland
 
2
Department of Agrotechnology, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, B. Prusa 14, 08–110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2016-01-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(1):82-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experiment was conducted on slightly acidic soil classified as very good rye complex. The aim of the study was to assess the impact of plant–care procedures with the use of herbicides and their mixtures on the number and weed species composition in the field of three edible potato cultivars: Satina, Tajfun and Cekin. The weed infestation was determined at two dates: before the row closure and before tuber harvest. The most effective in decrease of weed infestation, before the row closure as well as before the harvesting of the tubers, appeared to be variations in which herbicides mixtures were used: Command 480 EC 0.2 l∙ha-1 + Dispersive Afalon 450 SC 1.0 l∙ha-1 and Stomp 400 SC 3.5 l∙ha-1 + Dispersive Afalon 450 SC 1.0 l∙ha-1. According to the conducted researches, the potato cultivars did not have significant effect on weed infestation marked at the beginning and at the end of vegetation.
 
REFERENCES (23)
1.
Ciesielska A., Wysmułek A. 2012. Skuteczność chwastobójcza mieszaniny herbicydów Sencor 600 SC + Titus 25 WG w ziemniakach. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 52 (4), 885–888.
 
2.
Eberlain C.V., Petersom P.E., Guttyeri M.J., Strak J.C. 1997. Efficacy and economics of cultivation wed control in potato. Weed Technology, 11 (2), 257–264.
 
3.
Fernandez-Quintanilla C., Quadranti M., Kudsk P., Barberi P. 2008. Which future for weed science? Weed Res., 48, 297–301.
 
4.
Ginel J., Wnukowski S., Słonimska R., Dziedzic M. 1992. Effect of Sencor (metribuzin) on the inoculum activity of potato gangrene (Phoma exiqua var. foreata). Materiały 32. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, Cz. II., 28–32.
 
5.
Gruczek T. 2001. Efektywne sposoby walki z chwastami i ich wpływ na jakość bulw ziemniaka. Biul. IHAR, 217, 221–231.
 
6.
Gugała M., Zarzecka K. 2011. Skuteczność i selektywność herbicydów w regulacji zachwaszczenia na plantacji ziemniaka. Biul. IHAR, 262, 103–110.
 
7.
Guttieri M.J., Eberlein C.V. 1997. Preemergence weed control in potatoes with rimsulfuron mixtures. Weed Technol., 11, 755–761.
 
8.
Hashim S., Marwat K. B., Hassan G. 2003. Chemical weed control efficiency in potato (Solanum tuberosum L.) under agro–climatic conditions of Peshawar. Pak. J. Weed Sci. Res., 91(1), 105–110.
 
9.
Kapeluszny J. 1980. Zachwaszczenie upraw ziemniaka na niektórych glebach środkowo-wschodniej Polski. Część II. Struktura ilościowo-jakościowa zachwaszczenia. Annales UMCS, Sec. E, 35/36, 23–37.
 
10.
Kraska P., Pałys E., Kuraszkiewicz R. 2006. Zachwaszczenie łanu ziemniaka w zależności od systemu uprawy, poziomu nawożenia mineralnego i intensywności ochrony. Acta Agrophys., 8(2), 423–433.
 
11.
Nowacki W., Podolska G. 2005. Intensywność technologii a jakość ziemiopłodów. Mat. IX Konf. Nauk. Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej, Puławy 12 czerwca 2005, 135–140.
 
12.
Praczyk T. 2015. Atlas chwastów. IOR Poznań. www.ior.poznan.pl.
 
13.
Praczyk T., Skrzypczak W. 2011. Stan aktualny i kierunki rozwoju herbologii. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 51 (1), 354–363.
 
14.
Pruszyński S. 2000. Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie. Rocz. Nauk. SERiA, 2(5), 12–15.
 
15.
Pytlarz–Kozicka M. 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 147–155.
 
16.
Rola H. 2002. Ekologiczne i produkcyjne aspekty ochrony roślin przed chwastami. Pam. Puł., 130, 635–645.
 
17.
Sawicka B., Barbaś P., Dąbek–Gad M. 2011. Problem zachwaszczenia w warunkach stosowania bioregulatorów wzrostu i nawożenia dolistnego w uprawie ziemniaka. Nauka Przyr. Technol., 5 (2), 1–12.
 
18.
Sobótka W. 1999. Herbicydy – wczoraj i dziś. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 39 (1), 218– 223.
 
19.
Tomczak B., Bączkowska E., Bubiniewicz P., Górniak J. 2007. Prosulfokarb – herbicyd do ochro-ny zbóż i ziemniaków przed chwastami jedno i dwuliściennymi. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 47 (3), 280–284.
 
20.
Trętowski J., Wójcik R. 1988. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. WSRP Siedlce, 500 ss.
 
21.
Wesołowski M., Kaługa W. 1989. Plonowanie i zachwaszczenie ziemniaka w plonie głównym i wtórnym w zależności od sposobu zwalczania chwastów. Rocz. Nauk Roln., 112 (3–4), 141–150.
 
22.
Zarzecka K., Gugała M. 2004a. Kształtowanie się zachwaszczenia odmian ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji. Biul. IHAR, 232, 177–184.
 
23.
Zarzecka K., Gugała M. 2004b. Produkcyjność ziemniaka w zależności od sposobu zwalczania chwastów. Cz. I. Wpływ sposobów zwalczania chwastów na plonowanie ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 500, 407–413.
 
Journals System - logo
Scroll to top