PL EN
ENVIRONMENTAL ASPECT OF POTASSIUM BALANCE IN THE GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL LAND OF WIELKOPOLSKA IN 1843–2012
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Environmental Protection, Poznań University of Life Sciences, Piątkowska 94C, 60-649 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2015-11-03
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(5):197-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to assess the intensity of potassium management in agriculture, on the basis of field surface balance in the changing boundaries of Wielkopolska region, with its capital in Poznań. 14 periods were selected at the turn of three centuries XIX, XX and XXI. The surface area and the administrative boundaries have changed quite considerably during this period. Potassium is one of the most important elements which is of great importance not only in the nutrition of crops, but also in human and animal nutrition. Its impact on the environment is not yet fully known. However, agricultural production generates a surplus of this macronutrient, which can be dispersed in the environment. The calculated potassium balance depended largely on the economic and political situation and administration, which affect the degree of intensification of agricultural production in the region. The balance results ranged from -45.47 to 129.71 kg K∙ha-1 per agricultural land. By 1955, the balance of potassium showed negative values. After this period, the balance recorded was only positive.
 
REFERENCES (44)
1.
Rodewyk A. 1979. Information über Kali. Ratgeber für die Landwirtschaft. No 4. Kali und Salz AG Kassel, 128.
 
2.
Mendra M. and Barszczewski J. 2013. Gospodarka potasem w warunkach zrównoważonego nawożenia na łące trwałej nawadnianej oraz bez nawodnień. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(4).
 
3.
Kopiński J. 1999. Uproszczony bilans składników nawozowych w gospodarstwach indywidualnych o różnej intensywności. Rocz. Nauk. Roln. Seria G, 88, 1, 127–139.
 
4.
Ziemianin. Pismo poświęcone rolnictwu i przemysłowi. Tom I. 1850. Nakładem Redakcyi. (Ed.) W. A. Wolniewicz (1779-1852). Poznań, 376.
 
5.
Grabski W. 1914. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Druk Piotra Laskauera w Warszawie. Warszawa, 187.
 
6.
Grabski W. 1915. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Druk Piotra Laskauera w Warszawie. Warszawa, 173.
 
7.
Strasburger E. 1916. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich. Wyd. Drukarnia Naukowa w Warszawie. Warszawa, 178.
 
8.
Romer E. and Weinfeld I. 1917. Rocznik Polski. Tablice Statystyczne. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 104.
 
9.
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22. (1923). Główny Urząd Statystyczny. Druk L. Bogusławskiego. Warszawa, 403.
 
10.
Tablice Statystyczne 1923 (1923). Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. Warszawa-Bydgoszcz, 111.
 
11.
Tablice Statystyczne za lata 1925 i 1926 (1927). Nakład Księgarni F. Hoesicka. Warszawa, 103.
 
12.
Mały Rocznik Statystyczny 1930 (1931). Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 49.
 
13.
Mały Rocznik Statystyczny 1934 (1935). Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 42.
 
14.
Mały Rocznik Statystyczny 1939 (1939). Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 424.
 
15.
Rocznik Statystyczny 1947 (1948). Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Zakł. Graficzne Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych. Bydgoszcz, 113.
 
16.
Rocznik Statystyczny 1948 (1949). Główny Urząd Statystyczny. Zakł. Graficzne Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych. Bydgoszcz, 291.
 
17.
Rocznik Statystyczny 1949 (1950). Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Zakł. Graficzne Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych. Bydgoszcz, 339.
 
18.
Rocznik Statystyczny 1955 (1956). Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Drukarnia im. Rewolucji Październikowej. Warszawa, 287.
 
19.
Tablice Statystyczne 1953-1954 (1956). Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa, 93.
 
20.
Rocznik Statystyczny Województwa Poznańskiego (1964). Urząd Statystyczny dla m. Poznania i Województwa Poznańskiego. Poznań, XVIII, 337.
 
21.
Rocznik Statystyczny Województwa Poznańskiego. (1973). Urząd Statystyczny. Poznań: 467.
 
22.
Rocznik Statystyczny Województwa Poznańskiego (1983). Wojewódzki Urząd Statystyczny. Poznań, 333.
 
23.
Rocznik Statystyczny Województwa Poznańskiego (1993). Wojewódzki Urząd Statystyczny. Poznań, 295.
 
24.
Historia Polski w liczbach. Ludność, terytorium. (1994). Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa. 205.
 
25.
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (2003). Urząd Statystyczny w Poznaniu. Poznań, 421.
 
26.
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (2013). Urząd Statystyczny w Poznaniu. Poznań, 433.
 
27.
Kuklo C., Łukasiewicz J., Leszczyńska C. 2014. Historia Polski w liczbach. Polska w Europie. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa, 605.
 
28.
Kupiec J. and Zbierska J. 2012. Comparison of Results obtained on the basis of selected types of nitrogen balance in the scale of a field and a farm. Polish Journal of Environmental Studies, 21(5).
 
29.
Niklewski B. 1949. Nawożenie roślin na ziemiach polskich cz. I i II. Instytut Naukowo-Wydawniczy Ruchu Ludowego ”Polska”, Poznań, 473.
 
30.
Górski M. 1947. Nawozy organiczne. Wyd. Instytutu Nauki i Oświaty Rolniczej. Warszawa, 190.
 
31.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz.U. 2005 nr 93, poz. 778, 779 i 780.
 
32.
Wrześniowski Z., Sosnowska W., Stempel R. 1997. Tabele pomocnicze do planowania rolniczej działalności gospodarczej. Wyd. ART, Olsztyn, 112.
 
33.
Stutzer A. 1902. Nauka o nawozach. Krótkie wskazówki o własnościach i użytkowaniu nawozów używanych w rolnictwie. Wyd. Redakcyi Rolnika i Hodowcy. Warszawa, 139.
 
34.
Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. 1984. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Wyd. Książka i Wiedza. Warszawa, 577.
 
35.
F.R. Rolnik Nadwiślański 1900. Kanalizacya miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu szarlataneryi w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą. Druk W. L. Anczyca i Spółki. Kraków, 37.
 
36.
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 r. (2012). Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, 136.
 
37.
Topolski J. 1969. Wielkopolska jako region historyczny. [In:] J. Topolski (Ed.) Dzieje Wielkopolski do roku 1793. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1, 23–30.
 
38.
Włodarczyk J. 2012. Krainy historyczne Polski. Wyd. ARTI, Warszawa, 144.
 
39.
Baranowski B. and Topolski J. (Eds.). 1964. Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II. Państwowe Wyd. Rol. i Leśne. Warszawa, 600.
 
40.
Kraciński P. 2011. Rozdysponowanie Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992–2009. Zesz. Nauk. SGGW. Warszawa, 87, 41–53.
 
41.
Grzebisz W., Diatta B., Popp T., Szczepaniak W. 2004. Potas w produkcji roślinnej. IPI Basel/Switzerland, 88.
 
42.
Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J.S. 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa, 219.
 
43.
Godlewski E. 1901. Pogadanka o pokarmach roślinnych. O nawozach sztucznych. Wyd. Groszowe im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, Rok VIII. Serya II, Książeczka 34, 128.
 
44.
Langie K. 1920. Nawozy pomocnicze, sztuczne i zielone. Praktyczny podręcznik dla rolników, leśników i szkół rolniczych. Drukarnia Ludowa w Krakowie. Biblioteczka Rolniczo-Przemysłowa, 3, 35.
 
Journals System - logo
Scroll to top