PL EN
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF FAMILY-OWNED AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE PODLASKIE VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Faculty of Management, Bialystok University of Technology, Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Poland
 
2
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
 
3
Faculty of Economics and Management, Aleksandras Stulginskis University, Universiteto 10, LT-53361, Akademija Kaunas, Lithuania
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):111-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this paper is environmental sustainability assessment of agricultural holdings in the Podlaskie voivodeship, participating in the Farm Accountancy Data Network (FADN) in the years 2007–2012. The assessment was conducted based on agro-ecological indicators and environmental burden (material pressure). The analysis was conducted according to a classification into agricultural holding types: field crops, dairy cattle, and mixed holdings. The factor with the strongest impact on the agro-ecological sustainability of the studied agricultural holdings was the holding type. Field crop and mixed holdings achieved more favorable environmental sustainability indicators. Holdings specializing in dairy cattle breeding pose a threat to the natural environment due to their excessive number of livestock.
 
REFERENCES (21)
1.
Bartolini F., Gallerani V., Raggi M., Wiaggi D., 2005. Contract Design and Targeting for the Production of Public Goods in Agriculture: The impact of the 2003 CAP Reform. International Congress European Association of Agricultural Economists. August 24-27, Copenhagen, Denmark, 1–12.
 
2.
Decyzja Komisji (EWG) z 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG).
 
3.
Duer I., Fotyma M., Madej A., 2002. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. MRiRW-MŚ-FAPA, Warszawa, pp. 96.
 
4.
Harasim A., 2013a. Agroekologiczna ocena zrównoważenia uspołecznionych gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. i Agrobiz., 15(2), 101–105.
 
5.
Harasim A., 2013b. Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 32(6), 25–75.
 
6.
Harasim A., Madej A., 2008. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych. Rocz. Nauk Roln., seria G 95(2), 28–38.
 
7.
Kopiński J., 2006. Bilans składników nawozowych w gospodarstwach rolnych jako kryterium zrównoważonego gospodarowania, (In:) J.S. Zegar (Ed.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 30, 83–91.
 
8.
Kopiński J., 2008. Określenie kryteriów do obliczenia sald głównych składników nawozowych w ujęciu województw. IUNG-PIB, Puławy (materiały niepublikowane).
 
9.
Krasowicz S., 2009. W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone. (In:) A. Harasim (Ed.) I Kongres Nauk Rolniczych „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”. IUNG-PIB Puławy, 21–38.
 
10.
Kuś J., Jończyk J., 2010. Produkcyjna i środowiskowa ocena różnych systemów gospodarowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 547, 193–204.
 
11.
Lal R., 2008. Soils and sustainable agriculture. A review. Agron. Sustain. Dev., 28 (1), 57–64.
 
12.
Lawn P.A., 2003. A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI) and other related indexes. Ecol. Econ., 44, 105–118.
 
13.
Liu Y., 2010. Establishing Modern Concept of Wealth. Promoting Chinese Social Sustainable Development. J. Sustain. Dev. 3(4), 248–251.
 
14.
Piekut K., Machnacki M., 2011. Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11(1), 203–219.
 
15.
Sobczyński T., 2008. Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych UE w latach 1989-2005. Rocz. Nauk Roln., Seria G, 94(2), 106–114.
 
16.
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 1994, nr 49, poz. 196 z póź. zm.).
 
17.
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 60, poz. 267 z póź. zm.).
 
18.
Woś A., 1998. Rozwój zrównoważony. Encyklopedia Agrobiznesu, red. A. Woś. Fundacja Innowacji, Warszawa, pp. 741.
 
19.
Wrzaszcz W., 2011. Poziom zrównoważenia środowiskowego indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. i Agrobiz., 13(5), 70–75.
 
20.
Zegar J.S. (Ed.), 2009. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Program Wieloletni. IERiGŻ-PIB Warszawa, 161, 1–156.
 
21.
Zegar J.S. (Ed.) 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. GUS Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top