PL EN
HYDROMORPHOLOGICAL EFFECT OF INTRODUCING SMALL WATER STRUCTURES IN RIVER RESTORATION – THE EXAMPLE OF PBHS IMPLEMENTATION
 
More details
Hide details
1
Department of Hydraulic and Sanitary Engineering, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
2
Department of Ecology and Environmental Protection, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(2):90-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work attempts to determine the impact of small hydrotechnical structures on channel hydromorphology as a measure of river restoration. The experiment was set up in Flinta River in Polish lowland where extensive hydromorphological survey was competed. At the first stage of restoration project containers filled with plant clumps working as sediment traps (plant basket hydraulic structures – PBHS) were introduced. Those structures were relatively small but at the same time, large enough to change the river flow efficiently – working like low crested weirs. Two year monitoring program provided information about the impact of introducing such structures on river morphology and explained the PBHS impact on flow pattern of the river.
 
REFERENCES (22)
1.
Bajkowski S. 2010. Sediment segregation on weir of lowland rivers. Ann. Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation 42(1), 177–185.
 
2.
Bednarczyk S., Duszyński R. 2008. Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 
3.
Bolesta S. 1964. Zabudowa roślinna cieków wodnych. PWRiL, Warszawa.
 
4.
Borys M. 2005. Podstawy techniczne modernizacji wałów przeciwpowodziowych i renaturyzacji małych rzek. Rozprawy naukowe i monografie, nr 15.
 
5.
Byczkowski A. Okruszko H. 1996. Zakres badań ukierunkowanych na renaturyzację odwodnionych obszarów w Basenie Środkowym Biebrzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 432, 183–192.
 
6.
Carling P., Whitcombe L., Benson I., Hankin B., Radecki-Pawlik A. 2006. A new method to determine interstitial flow patterns in flume studies of sub-aqueous gravel bed-forms such as fish nests. River Research and Applications, 22, 6, 691–701.
 
7.
Dyer F.J., and Thoms M.C. 2006. Managing river flows for hydraulic diversity: an example of an upland regulated gravel-bed river. River Research and Applications, 22, 257–267.
 
8.
Jędryka E. 2003. Renaturyzacja dolin rzecznych na obszarach zmeliorowanych wyłączonych z produkcji rolniczej na przykładzie obiektów Radunia. Małynka, Tyniewicze, Wydawnictwo IMUZ, Falenty.
 
9.
Kałuża T. 2015. Wpływ planowanych zabiegów renaturyzacyjnych na warunki przepływu rzeki Flinty. Maszynopis Kat. Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UP Poznań.
 
10.
Kałuża T., Radecki-Pawlik A., Plesiński K., Walczak N., Szoszkiewicz K. 2015. Changes in local channel morphology and its hydraulic and hydrodynamic consequences following the introduction of plant basket hydraulic structures (PBHS) – the Flinta River example. In: 2nd International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation. Coimbra, Portugal, 7-9 May 2015.
 
11.
Kennedy T.L., Turner T.F. 2011. River channelization reduces nutrient flow and macroinvertebrate diversity at the aquatic terrestrial transition zone. Ecosphere 2, art. 35.
 
12.
Łajczak A. 2006. Regulacja rzeki a zagrożenie powodziowe, na przykładzie Nidy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Eiejskich, 4(1), 217–233.
 
13.
Obolewski K., Osadowski Z., Miller M. 2009. Sposoby renaturyzacji małych cieków na przykładzie rzeki Kwaczy (Dolina Słupi). Nauka Przyroda Technologie 3, 3.
 
14.
Pikul K., Mokwa M. 2008. Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. SGGW, 40, 185–193.
 
15.
Radecki-Pawlik A. 2014. Hydromorphology of rivers and streams (in Polish). Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Agricultural University Publishing House. Wydawnictwo UR w Krakowie. Kraków, pp. 308.
 
16.
Radecki-Pawlik A., Bucała A., Plesiński K., Oglȩcki P. 2014. Ecohydrological conditions in two catchments in the Gorce Mountains: Jaszcze and Jamne streams – Western Polish Carpathians. Source of the Document Ecohydrology and Hydrobiology, 14 (3), 229–242.
 
17.
Strayer D.L., Findlay S.E.G., Miller D., Malcolm H.M., Fischer D.T., Coote T. 2012. Biodiversity in Hudson River shore zones: influence of shoreline type and physical structure. Aquatic Sciences, 74, 597–610.
 
18.
Szoszkiewicz K., Pietruczuk K., Kałuża T., Strzeliński P. 2014. Opportunities and assumptions of restoration the Wełna and Flinta river (in Polish). Możliwości i założenia renaturyzacji rzek. In: J. Bator, M. Gąbka, E. Jakubas (Eds.) „Koncepcja lasu modelowego w zarządzaniu i ochronie różnorodności biologicznej rzek Wełny i Flinty (Wielkopolska)”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, 127–139.
 
19.
Witek M. 2012. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na współczesne kształtowanie rzeźby koryt rzek ziemi kłodzkiej. Landform Analysis, 9, 91–102.
 
20.
Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J. 1994. Regulacja rzek i potoków. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 
21.
Żelazo J., Popek Z. 2002. Podstawy renaturyzacji rzek. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
22.
Żelazo J.. 2006. Renaturyzacja rzek i dolin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4(1), 11–36.
 
Journals System - logo
Scroll to top