PL EN
NUMERICAL AND DIGITAL METHODS IN ANALYSIS OF SPACE-TIME CHANGES AND RENEWAL OF VEGETATION COVER RESOURCES IN THE CZARNA RIVER VALLEY
 
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Protection and Management, Bialystok University of Technology, Wiejska 45a, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):117-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study aimed at evaluation of the current state and description of changes in plant communities in wetland habitats in the Czarna river valley and at recommendation of effective methods for the renewal of vegetation on the basis of detail analysis of its space-time changes. The methods applied included a compilation of field studies (inventory, cartographic study and phytosociological analyses), valorisation of nature, numerical syntaxonomy with the use of MVSP program (Cluster Analysis and PCA) and digital methods GIS (Geomedia Professional 6.1). The field study of the vegetation cover of the Czarna river valley was performed in the years 2010–2011. The space-time analysis of changes in the vegetation cover and renewal of vegetation was made with the use of archive aerial photographs from 1966, topographic maps from 1982 and 2000 and orthophotomaps from 2011. The vegetation cover of the Czarna river valley was found to be composed of 12 plant communities representing 6 syntaxonomic classes, and to include sites of 8 protected species. The space-time analysis of the vegetation cover of the Czarna river valley, taking into account the changes in the forms of the valley use over the period 1966–2011, showed that the area occupied by forest communities in wetland habitats as a result of secondary succession has increased by 0.16 km2, so by 27% with respect to the area of 0.4406 km2 from 1966. Chronological changes in the vegetation cover over this area analysed on the basis of GIS and digital methods indicate that in the wet meadows in the valley studied the secondary succession leads to the reproduction of the potential forest communities that were growing there once in the past. The renewal of forestless greeneries in the Czarna river valley is related to changes in the use of the area realised by mowing and restoration of the earlier hydrological regime in the entire catchment area, changed by the network of channels and drainage ditches.
 
REFERENCES (28)
1.
Dembek W., 2002. Problemy ochrony i restytucji mokradeł w Polsce. Inżynieria Ekologiczna, 6, 65–68.
 
2.
Dembek W., Grzyb M., Mikułowski M., 2002. Łąki i lasy w dolinach – nowe zagrożenia i szanse. Post. Nauk Rol. 3, 87–119.
 
3.
Dz.U. 2004, Nr 168, poz. 1764. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.
 
4.
Gamrat R., Burczyk P., 2007. Zbiorowiska roślinne doliny Warty na odcinku Santok-Stare Polichno. Woda Środ. Obsz. Wiej. 2(20), 127–136.
 
5.
Gamrat R., Kochanowska R., Niedźwiedzki E., 2010. Zróżnicowanie warunków siedliskowych i zbiorowisk roślinnych w dolinie Iny w okolicach Sowna. Część III. Zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych na tle warunków glebowych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 1(29), 157–165.
 
6.
Grzelak M., Janyszek M., Kaczmarek Z., Bocian T., 2008. Kształtowanie się różnorodności zbiorowisk szuwarowych z klasy Phragmitetea pod wpływem warunków siedliskowych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 1(22), 99–108.
 
7.
http://geoportal.gov.pl (access: 23.10.2011).
 
8.
Kamiński J., 2008. Zróżnicowanie florystyczne i walory przyrodnicze łąk 2-kośnych na zagospodarowanym torfowisku w zależności od warunków wilgotnościowych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 2(23), 87–104.
 
9.
Kotowski W., 2002. Wartości przyrodnicze fitocenoz siedlisk rolniczych w dolinach rzecznych. [In:] Dembek W. (Ed.), Aktualne problemy ochrony mokradeł: walory przyrodnicze mokradeł a ich rolnicze użytkowanie. IMUZ, Falenty, 43–61.
 
10.
Kozłowska T., 2002. Przeobrażenia siedlisk zbiorowisk łąkowych na obszarach źródliskowych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 1(4), 77–87.
 
11.
Kozłowska T., 2005. Zmiany zbiorowisk łąkowych na tle różnicowania się warunków siedliskowych w charakterystycznych obszarach dolin rzecznych Polski Centralnej. IMUZ, Falenty, 7–170.
 
12.
Kryszak J., Grynia M., 2005. Zbiorowiska trawiaste siedlisk nadmiernie uwilgotnionych w dolinach rzecznych. Łąkarstwo w Polsce 8, 97–106.
 
13.
Kryszak A., Grynia M., Kryszak J., Będziński M., Grzelak M., 2004. Zmiany różnorodności florystycznej nadwarciańskich łąk zalewanych. Woda Środ. Obsz. Wiej. 1(10), 209–218.
 
14.
Kryszak A., Kryszak J., 2007. Użytkowanie a walory przyrodnicze zbiorowisk łąkowych. Fr. Agron. 3, 258–267.
 
15.
Kryszak A., Kryszak J., Grynia M., Czemko M., 2006. Dynamika zmian różnorodności florystycznej zbiorowisk trawiastych doliny Obry. Woda Środ. Obsz. Wiej. 1(16), 229–237.
 
16.
Łaska G., 2008. Plant communities in wetland habitats in the Knyszyńska Forest – present state and anthropogenic transformations in the GIS approach. Polish Journal Enviromental Studies, 15, 207–214.
 
17.
Łaska. G., 2009. Zbiorowiska roślinne siedlisk mokradłowych w Dolinie Płoski – ocena aktualnego stanu w zależności od różnych form użytkowania. Woda Środ. Obsz. Wiej. 4(28), 141–162.
 
18.
Łaska G., 2011. “Natura 2000” ecological network in the aspect of sustainable development. Ecological Questions 15, 5–21.
 
19.
Łaska G., 2012. Różnorodność i walory przyrodnicze zbiorowisk mokradłowych w dolinie Białej, w centrum Białegostoku. Inżynieria Ekologiczna 29, 87–98.
 
20.
Łaska G., Kolendo M. 2013. Reconstruction of vegetation in the Czarna river valley with the use of numerical methods. [In:] Biedunkiewicz A., Dynowska M. (Eds.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów 56. Zjazdu PTB, Olsztyn, 356–357.
 
21.
Matuszkiewicz W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa.
 
22.
Matysiak A., Dembek W., 2006. Różnorodność florystyczna zbiorowisk roślinnych na wybranych terenach porolnych Kampinowskiego Parku Narodowego. Woda Środ. Obsz. Wiej. 2(18), 231–254.
 
23.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering Plants and Pteridophytes of Poland. A Checklist. Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
24.
Myśliwy M., 2010. Ocena warunków siedliskowych roślinności metodą fitoindykacyjną w wybranych jeziorach Puszczy Gorzowskiej. Woda Środ. Obsz. Wiej. 1(19), 109–121.
 
25.
Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H., 2003. Cenzus catalogue of Polish mosses. Polish Academy of Sciences, Kraków.
 
26.
Oświt J., 2000. Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania na wybranych obiektach. IMiUZ, Falenty, 3–35.
 
27.
Piórkowski H., 2002. Kształtowanie szaty roślinnej, warunków siedliskowych i struktury przestrzennej krajobrazu doliny dolnej Pilicy pod wpływem antropopresji. [In:] Dembek W. (Ed.), Aktualne problemy ochrony mokradeł: walory przyrodnicze mokradeł a ich rolnicze użytkowanie. IMUZ, Falenty, 12–42.
 
28.
Szewczyk M., 2004. Zbiorowiska roślinne nieleśne. [In:] Banaszuk H. (Ed.), Przyroda Podlasia. Narwiański Park Narodowy. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
Journals System - logo
Scroll to top