PL EN
POLLUTION SOURCES AND WATER QUALITY STATE OF THE SUPRAŚL RIVER
 
More details
Hide details
1
Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A Str., 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(2):64-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of the study was to evaluate water quality of the Supraśl river and identify its main pollution sources. On the river and its tributaries, 8 control points were selected, located near Krynica, Gródek, Nowosiółki, Zasady (mouth of the tributary Sokołda), Supraśl, Nowodworce, Dobrzyniewo (mouth of the tributary Biała) and Dzikie. The control points were selected in such a way as to take into account the impact of major point sources of analyzed components located along the river and its main tributaries on water quality in the main stream catchment. Water samples were collected once a month during the period from May to November in 2014. In water samples the concentration of dissolved oxygen, Cl-, SO42-, N-NH4+, P-PO43- and the values of pH, BOD5 and electrolytic conductivity were indicated. Based on the obtained results, loads of the individual components in river waters were calculated as a product of concentration and Supraśl waters flow rate in a particular month. Supraśl waters, due to values of most analyzed parameters, should be classified as first quality class. The source of Cl-, SO42-, N-NH4+ in Supraśl waters were treated wastewater and other anthropogenic sources associated with the basin development. Reduced Supraśl water quality is caused by the inflow of organic substances expressed by BZT5 from natural and anthropogenic origin and concentration of PO43-, which were mainly delivered with treated wastewater.
 
REFERENCES (22)
1.
llan J.D. 1998. Ekologia wód płynących. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Augustyn Ł., Kaniuczak J., Stanek-Tarkowska J. 2011. Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód powierzchniowych Wisłoki przeznaczonych do spożycia. Inżynieria Ekologiczna, 28, 7–19.
 
3.
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2010. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Brykała D. 2009. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej, PAN IGiPZ, Warszawa.
 
5.
Chomutowska H., Wilamowski K. 2014. Analiza czystości wód rzeki Łutowia na terenie Puszczy Białowieskiej. Inżynieria Ekologiczna, 38, 117–128.
 
6.
Duffy S.J., VanLoon G.W. 2008. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Kiryluk A., Skorbiłowicz M. 2005. Wpływ mineralizacji gleb pobagiennych na jakość wód rzeki Supraśl. Inżynieria Ekologiczna, nr 13.
 
8.
Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E. 2012. Chemia środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
9.
Krzemińska A., Andrykiewicz-Piragas M., Kazimierska R. 2006. Ocena warunków tlenowych dolnego odcinak rzeki Smortawy jak podstawa oceny samooczyszczania się wód w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/3, 67–76.
 
10.
Osmulska-Mróz B., Borzyszkowski J., Rąkowski G. 1993. Program ochrony środowiska i sanitacji gminy Wasilków. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
11.
Piekutin J. 2008. Ocena zanieczyszczenia płynących wód powierzchniowych na terenie powiatu białostockiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 35/35.
 
12.
Program gospodarczo-ochronny leśnego kompleksu promocyjnego „Puszcza Knyszyńska”, 2013. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białystok.
 
13.
Ptoszek B. 2008. Zagrożenie wód powierzchniowych związkami humusowymi w zlewniach lesistych i zatorfionych na przykładzie rzeki Supraśl. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 35/36.
 
14.
Ptoszek B. 2014. Wybrane problemy gospodarowania zasobami wodnymi obszaru Puszczy Knyszyńskiej. Stowarzyszenie Uroczysko, Supraśl.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku, w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych.
 
16.
Skorbiłowicz M. 2004. Wpływ rodzaju zlewni na stężenie wybranych makroskładników w wodach górnej Narwi. Woda Środ. Obsz. Wiej. 4, 1(10), 117–123.
 
17.
Skorbiłowicz M. 2010. Czynniki i procesy kształtujące obieg składników mineralnych w wodach rzecznych zlewni górnej Narwi. Oficyna Wydawcza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
18.
Skorbiłowicz M., Ofman P. 2014. Seasonal changes of nitrogen and phosphorus concentration in Supraśl river. Journal of Ecological Engineering, 15(1), 26–31.
 
19.
Skorbiłowicz M., Skorbiłowicz E., Dzienis L. 2003. Oddziaływanie oczyszczalni ścieków na chemizm wód wybranych rzek zlewni górnej Narwi. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska, Oficyna Wydawcza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
20.
Sojka M. 2009. Ocena ładunków związków biogennych wymywanych ze zlewni cieku Dębina. Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 11, 1225–1234.
 
21.
Wiatkowski M. 2010. Zmiany wbranych wskaźników jakości wody rzeki Prosny przepływającej przez zbiornik Psurów. Proceedings of ECOpole, 4(2), 495–500.
 
22.
www.geomelio.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top