PL EN
RECOGNITION OF MAIN PROCESSES FORMING CHEMICAL COMPOSITION OF THE SUPRAŚL RIVER WATER
 
More details
Hide details
1
Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Bialystok University of Technology, Wiejska Str. 45A, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2016-01-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(1):154-160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to identify and define the processes that affect the variability of the chemical composition of Supraśl river water at selected measuring points. One of the recognized multivariate statistical methods was used for identification. The research area covered the Suprasl river. Four measuring points were selected on the river – Michałowo, Gródek, Nowodworce, Dzikie. The measuring points were selected in such a way to take into account the impact of the most intense interaction located along the river. Changes in concentration were determined on the basis of monthly analyzes of water samples collected from the Supraśl river in 2003–2012 by the Regional Inspectorate for Environmental Protection (RIEP) in Białystok. The analyses were performed in the RIEP laboratory in Bialystok, which has implemented and maintained a management system that meets the requirements of the norm PN-EN ISO/IEC 17025 + Ap.1:2007 approved by the certificate AB 165. The water samples were subject to determinations of dissolved oxygen concentration, BOD5, CODMn, CODCr, NH3, N-NH4+, NKieldahl, NO3-, N-NO3-, NO2-, N-NO2-, Ntot., PO43-, Ptot and electrical conductivity value. The monthly sum of precipitation was read based on data from the Weather Service “IMGW-PIB Monitor”. The research and analysis results allowed to identify the self-cleaning, nitrification, and de-nitrification processes, as well as enrichment affecting the variability of the chemical composition of the Supraśl river water. The results from the factor analysis showed some prevailing of enrichment processes over internal changes in the aquatic environment of the Supraśl river.
 
REFERENCES (13)
1.
Banaszuk H., Wysocka A. 1996. Wpływ gospodarczej działalności człowieka na procesy geochemiczne w przekształconej dolinie Narwi na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego, Inżynieria środowiska, zesz. nauk. Politechniki Białostockiej 9, Białystok, 143–151.
 
2.
Banaszuk P. 2007. Wodna migracja zanieczyszczeń obszarowych do wód powierzchniowych w zlewni górnej Narwi. Rozpr. Nauk. nr 144. Białystok. Wydaw. Polit. Biał. ss. 182.
 
3.
Banaszuk P.. 2004. Identyfikacja procesów kształtujących skład chemiczny małego cieku w krajobrazie rolniczym na podstawie analizy czynnikowej, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 4, 1 (10), Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 103–116.
 
4.
Górniak A (red.). 2006. Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990–2004 i jego rekultywacja. Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku, ss. 236.
 
5.
Grabowska M., Górniak A., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P. 2003. The influence of hydrology and water quality on phytoplankton community composition and biomass in a humoeutrofic reservoir, Siemianowka Reservoir (Poland). Ecohydrology and Hydrobiology 3(2), 185–196.
 
6.
Jekaterynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Górniak A. 2006. Stopień degradacji rzeki wiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 6, z. 2 (18),143–153.
 
7.
Kiryluk A. 2003. Wpływ sposobu użytkowania torfowiska niskiego na zawartość biogenów i innych składników w wodach gruntowych i w wodach z rowów melioracyjnych na obiekcie Supraśl Dolna. Acta Agrophysica, 87, 1(2), 245–253.
 
8.
Mioduszewski W. 1997. Podstawowe problemy gospodarki wodnej w zlewni górnej Narwi, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Informacje Naukowe i Techniczne, nr. 2, Warszawa.
 
9.
Skorbiłowicz M. 2010. Czynniki i procesy kształtujące obieg składników mineralnych w wodach rzecznych zlewni górnej Narwi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
10.
Skorbiłowicz M., 2006, Ocena wpływu rodzaju oraz intensywności źródeł zanieczyszczeń wód rzeki Supraśl, Rocz. Glebozn. 57(3/4), 127–134.
 
11.
Skorbiłowicz M., Kiryluk A. 2005. Gleby pobagienne i ich wpływ na sezonowe zmiany jakości wód rzeki Supraśl. Cz. II. Journal of Elementology, 10(3), 811–819.
 
12.
Skorbiłowicz M., Ofman P., 2015. Changes in specific loads of mineral components outflowing from catchment area of River Supraśl in 2001–2009. J. Ecol. Eng. 16(1), 135–140.
 
Journals System - logo
Scroll to top