PL EN
SEASONAL VARIABILITY OF PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS OF WATER QUALITY ON LENGTH OF USZWICA RIVER
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Environmental Development, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24–28, 30–059 Krakow, Poland
 
 
Publication date: 2016-01-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(1):161-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Uszwica river catchment is located in the central part of Lesser Poland province, within Brzeski and Bocheński districts. The river is 61.2 km long, and its catchment area is 322.5 km2. It is characterized by forest-agricultural land use and high share of residential areas of both compact (the city of Brzesko) and dispersed nature. In the abiotic terms, the Uszwica in its upper course may be classified as a flysch stream (type 12). From the moment of joining the Niedźwiedź, stream until its discharge into the Vistula at km 151+700 it is a sand and clay lowland river (type 19). Hydrochemical research were conducted in the years 2011 and 2012 at two measurement-control points – one located near the mouth of the river (point 1) and one located about 7.5 km downstream from the city of Brzesko (point 2). Each month 18 water quality parameters were determined and they underwent comparative and statistical analyses. Basic descriptive statistics were calculated for both measurement-control points. Then, they were used to determine the ecological potential of the river and to evaluate water quality parameters with respect to its suitability as fish habitat and eutrophication risk. Significance of differences between the values of individual parameters recorded at different measurement-control points was estimated using non-parametric Mann-Whitney U test for α = 0.05. The same test was used to determine the significance of differences between individual parameters for the winter and summer season at each point. Analysis of the results revealed that water flowing via developed areas (point 2) was significantly less saturated with oxygen and contained higher amounts of suspended solids, organic matter and nutrients, as compared to the section of the river flowing mainly through extensively used agricultural areas. Therefore, the ecological potential of the river was considered good in its lower course and poor upstream from point 2. Disturbances in seasonal concentrations of some biogenic factors indicated high degree of water pollution in the middle course of the Uszwica. However, due to intense self-purification, water quality in the lower course was similar to that in natural conditions. On the entire investigated section of the Uszwica does not meet water quality requirements for salmonids and cyprinids, but the habitats are more favorable near the mouth of the river. Water­ assessed at point 2 may be classified as eutrophic due to high concentration of total phosphorus.
 
REFERENCES (24)
1.
Bogdał A., Kanownik W., Wiśnios M. 2012. Zmiany wartości i stężeń fizykochemicznych wskaźników jakościowych wód rzeki Prądnik-Białucha (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Gaz, Woda i Tech. Sanit., 8, 358–361.
 
2.
Bogdał A., Ostrowski K. 2009. Loads of selected components supplied with precipitation and flowing away from the area of two small catchments with diversified use. Acta Sci. Pol., Form. Circ., 8 (1–2) 2009, 35–45.
 
3.
Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa.
 
4.
Dąbrowska J. 2008. Ocena zawartości związków azotu i fosforu w wodach rzeki Trzemny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 7, 57–68.
 
5.
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in field of water policy. OJ L 327, 21.12.2000.
 
6.
Dojlido J. R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
7.
Húska D., Krupová K., Halaj P. Mandalová K. 2013. Ewaluation of surface water Žitava catchment under the aspect of anthropogenicimpact. Acta Sci. Pol., Form. Circ., 12 (3), 41–51.
 
8.
Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A., Ostrowski K., Rajda W. 2011. Jakość i walory użytkowe wody potoku Szczyrzawy. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 561, 65–81.
 
9.
Kanownik W., Rajda W. 2011. Samooczyszczanie wody potoku Pychowickiego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 561, 81–91.
 
10.
Kleiber T. 2012. Pollution of the natural environment in intensive Cultures Under Greenhouses. Arch. Environ. Prot., 38 (2), 45–53.
 
11.
Kowalik T., Bogdał A., Kanownik W., Borek Ł. 2012. Sezonowość zmian wartości wybranych właściwości fizykochemicznych wody odpływającej z małej zlewni rolniczo-leśnej. Gaz, Woda i Tech. Sanit., 8, 354–357.
 
12.
Lampart-Kałużniacka M., Wojcieszonek A., Pikuła K. 2012. Ocena stanu ekologicznego wód rzeki Regi na odcinku w obszarze miasta Gryfice. Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrony Środowiska, 14, 437–446.
 
13.
Moniewski P., Stolarska M. 2007. Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na podstawowe charakterystyki fizykochemiczne wody w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Woda Środ. Obsz. Wiej., 7, 1 (19), 105–122.
 
14.
Napieralska A., Gołdyn R. 2013. Sanitary Analyses of Runoff Water a River. Pol. J. Environ. Stud., 22, 2, 481–486.
 
15.
Ostrowski K., Rajda W., Bogdał A., Policht A. 2005. Wpływ zabudowy miejskiej na jakość wody w potoku podgórskim. Zesz. Nauk. AR Kraków nr 420, Inż. Środ. 26, 21–29.
 
16.
Pokładek R., Nyc K. 2008. Ocena zasobów wodnych i ładunków wybranych składników chemicznych odprowadzanych z obszaru zmeliorowanej małej zlewni rolniczej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 532, 211–222.
 
17.
Policht-Latawiec A., Bogdał A., Kanownik W., Kowalik T., Ostrowski K. 2015. Variability of physicochemical properties of water of the transboundary Poprad river. Journal of Ecological Engineering, 16, 1, 100–109.
 
18.
Policht-Latawiec A., Bogdał A., Kanownik W., Kowalik T., Ostrowski K., Gryboś P. 2014. Jakość i walory użytkowe wody małej rzeki fliszowej. Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrony Środowiska, 16, 546–561.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Dz. U. Nr 176, poz. 1455. 2002a.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dz. U. Nr 241, poz. 2093. 2002b.
 
21.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz. U. Nr 258, poz. 1550. 2011.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz. U. z 2014 r. poz. 1482. 2014.
 
23.
Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz., Gruss Ł. 2012. Profil zmian wskaźników jakości wody w rzece Stobrawie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 21–35.
 
24.
Żmuda R., Sasik J., Szewrański Sz. 2001. Odpływ wybranych składników i materii ze zlewni rolniczej Wzgórz Trzebnickich. Zesz. Nauk. AR Krak, Inż. Środ., 21, 41–47.
 
Journals System - logo
Scroll to top