PL EN
THE EFFECT OF TREATED SEWAGE OUTFLOW FROM A MODERNIZED SEWAGE TREATMENT PLANT ON WATER QUALITY OF THE BREŃ RIVER
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Environmental Development, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Av. 24-28, 30-059 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):96-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper aimed at determining the effect of treated sewage discharged from a sewage treatment plant, modernized in 2007–2008, on the quality of the receiving water – the Breń river. The mechanical-biological sewage treatment plant is situated in the northern part of Dąbrowa Tarnowska town (Malopolskie voivodship). The treated sewage is disposed of by means of a collecting pipe to the Breń river, which abiotically is a lowland sandy stream, type 17. The hydrochemical analyses were conducted monthly, from May 2014 to April 2015 in three measurement points. The first and the third were situated on the Breń river, 30 m above and 400 m below the treated sewage outlet respectively, whereas the second one was on the outflow collecting pipe from the sewage treatment plant. In the analysed water, 17 physicochemical water quality indices were determined by means of reference methods. On the basis of the data analysis it was found that pollutant concentrations in the treated sewage discharged into the Bren river did not exceed the values stated in the water permit and only sporadically did not meet the requirements stated in the Regulation of the Minister of Environment regarding ammonium nitrogen concentrations in the winter-spring period. Slight dynamics of seasonal changes of physicochemical indices values in the treated sewage evidences a high proficiency of the sewage treatment plant operation, irrespective of the air or water temperature. The treated sewage affected the increase in 12 from among 17 analysed physicochemical indices in the Breń river, of which the dependencies were statistically significant in 8 cases. BOD5 and ammonium nitrate caused a change of water quality class from I to II, and in case of phosphates a decline of ecological state from very good to below good. Despite a negative effect of the sewage treatment plant, the water quality state in the Breń river would be much worse if untreated municipal waste flowed into the receiving water.
 
REFERENCES (24)
1.
Bogdał A., Kanownik W., Wiśnios M. 2012. Zmiany wartości i stężeń fizykochemicznych wskaźników jakościowych wód rzeki Prądnik-Białucha (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Gaz, Woda i Tech. Sanit., 8, 358–361.
 
2.
Bugajski P., Kaczor G. 2008. Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń odprowadzanych z oczyszczalni niewpływające na zmianę klasy wód odbiornika na przykładzie wybranego obiektu. Instal, 10(288), 50–52.
 
3.
Chmielowski K. 2008. Eliminacja zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych w oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 149–158.
 
4.
Gromiec M. 2014. Problemy zaopatrzenia Polski w wodę – zasoby, zagrożenia, rozwiązania. Przyszłość: Świat – Europa – Polska, 2 (30), 64–86.
 
5.
Kanclerz J., Murat-Błażejewska S., Sojka M., Przybyła A. 2008. Zmiany jakości wody i struktury ichtiofauny rzeki nizinnej w latach 2000–2009. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 145–155.
 
6.
Kanownik W., Kowalik T. 2008. Walory użytkowe rzeki Wilgi w aspekcie jej magazynowania w małym zbiorniku retencyjnym. Acta Sci. Pol., Form. Circ., 3, 28–31.
 
7.
Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A., Ostrowski K., Rajda W. 2012. Quality and usable values of waters flowing away from catchments of planned small retention reservoirs in the region of Cracow. Monografia, Wyd. UR Kraków, pp. 110.
 
8.
Kanownik W., Rajda W. 2011a. Samoczyszczenie wody Potoku Pychowickiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 561, 81–90.
 
9.
Kanownik W., Rajda W. 2011b. Wpływ oczyszczonych ścieków, na jakość wód w odbiorniku. Gaz, Woda i Tech. Sanit., 10, 366–368.
 
10.
Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, pp. 440.
 
11.
Kowalik T., Kanownik W., Bogdał A., Policht-Latawiec A. 2014. Wpływ zmian użytkowania zlewni wyżynnej na kształtowanie jakości wody powierzchniowej. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 16, 223–238.
 
12.
Królak E., Korocińska M., Diadik K., Godziuk S., 2011. Czy lokalne oczyszczalnie ścieków wpływają na jakość wód w ich odbiornikach. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 48, 343–352.
 
13.
Lewandowska-Robak M., Górski Ł., Kowalikowski T., Dąbkowska-Naskręt H., Miesikowska I. 2011. Wpływ oczyszczalni ścieków odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Tucholi na jakość wody w strudze Kicz. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14 (3), 209–221.
 
14.
Makowska M. 2014. Wpływ oczyszczalni ścieków na jakość wód powierzchniowych. Gaz, Woda i Tech. Sanit., 2, 60–65.
 
15.
Macrae M.L., English M.C., Schiff S.L., Stone M. 2007. Intra-annual variability in the contribution of tile drains to basin discharge and phosphorus export in a first order agricultural catchment. Agricultural Water Management, 92, 171–182.
 
16.
Neverova-Dziopak E., Cierlikowska P. 2014. Wpływ modernizacji wybranej oczyszczalni ścieków na stan troficzny wód odbiornika. Ochrona środowiska, 36 (2), 53–58.
 
17.
Policht-Latawiec A., Grzesik P. 2013. Wpływ ścieków odprowadzanych z oczyszczalni na jakość wody rzeki Kamiennej. Wiad. Melior. Łąk., 3, 115–117.
 
18.
Policht-Latawiec A., Kanownik W., Łukasik D. 2013. Wpływ zanieczyszczeń punktowych na jakość wody rzeki San. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1 (4), 253–269.
 
19.
Pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków komunalnych wylotem w km 12+030 do rzeki Breń, wydane przez Starostę Dąbrowskiego decyzją z dnia 12.09.2005 r. (znak OŚ.6223/9/2005), które zostało zmienione decyzją z dnia 06.12.2005 r.
 
20.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Dz. U. Nr 204, poz. 1455. 2002a.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Dz. U. Nr 241, poz. 2093. 2002b.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz.U. Nr 258, poz. 1550. 2011.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U. 2014, poz. 1482. 2014a.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2014, poz. 1800. 2014b.
 
Journals System - logo
Scroll to top