PL EN
THERMAL AND OXYGEN CONDITIONS IN CARP PONDS DURING THE SUMMER PERIOD
 
More details
Hide details
1
Department of Land Reclamation and Environmental Development, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Av. 24-28, 30-059 Krakow, Poland
 
 
Publication date: 2015-11-03
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(5):144-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents changes of oxygen indices in carp ponds during the summer season. The basis of the research were regular water tests conducted in two ponds: Mydlniki II intended for carp farming in the second year of fish production cycle and Bocian used for carp farming in the third (final) year of breeding. The temperature of pond water in July and August was optimal for development and farming of cyprinid fish and ranged from 16.6 to 30.5 °C. The lowest value of oxygen dissolved in water (6.4 mg·dm-3) was registered in Mydlniki II pond and was higher than the oxygen optimum for carp (5 mg·dm-3). Oxygen saturation in water of fish ponds exceeded the optimum upper limit value (168%) on a few dates, however, it posed no lethal threat for fish. In August in Bocian pond oxygen saturation fell within the range of optimal values, creating better conditions for fish development. In the secondary pond (Mydlniki II) it was found that oxygen saturation in water on 12 dates was lower than the low optimal value (96%).
 
REFERENCES (17)
1.
Bieniarz K., Konwnacki A., Epler P. 2003. Biologia stawów rybnych. IRŚ, Olsztyn.
 
2.
Dulic G., Subakov-Simic G., Ciric M., Relic R., Lakic N., Stankovic M., Markovic Z. 2010. Water quality in semi-intensive carp production system using three different feeds. Bulg. J. Agric. Sci., 16 (3), 266–274.
 
3.
Gál D., Szabó P., Pekár F., Váradi L. 2003. Experiments on the nutrient removal and retention of a pond recirculation system. Hydrobiologia, 506–509 (1–3), 767–772.
 
4.
Jawecki B. 2008. Dobowe ekstrema tlenowe w stawie rybnym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 528, 373–379.
 
5.
Jawecki B., Jaroszewicz-Smyk T., Drabiński A. 2013. The spatial variation of oxygen condition in carp pond located in nature reserve „Stawy Milickie”. J. Water Land Dev., 19 (VII–XII), 47–52.
 
6.
Jawecki B., Krzemińska A. 2008. Wpływ temperatury wody na natlenienie strefy eufotycznej stawu karpiowego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 528, 381–387.
 
7.
Kanclerz J. 2005. Wpływ stawów rybnych (karpiowych) na jakość wód odpływających ze zlewni. Zesz. Nauk. Wydz. Budow. i Inż. Środ. Koszalin, 22, 823–833.
 
8.
Kanownik W. 2010. Jakość wód zasilających i w toni stawów rybnych w okresie hodowlanym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 548, 283–291.
 
9.
Kanownik W., Policht-Latawiec A. 2015. Changeability of oxygen and biogenic indices in waters flowing through the areas under various anthropopressure. Pol. J. Environ. Stud., 24 (4), 1633–1640.
 
10.
Krzyczkowski P. 2000. Wpływ wybranych warunków meteorologicznych na kształtowanie się temperatury w stawie karpiowym. AR we Wrocławiu. ss. 70. rozprawa doktorska.
 
11.
Lutnicka H. 2011. Skład chemiczny wód powierzchniowych a zdrowotność ryb. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIII, 583, 192–203.
 
12.
Łysak A., Węglarzy K., Wrona J. 2002. Analiza zmieniającej się czystości wód zasilających a wydajność stawów rybnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Inżynieria Środowiska, 393(23), 187–200.
 
13.
Raczyńska M., Machula S. 2006. Abiotic conditions in carp ponds. Ecological Chemistry and Engineering, 13(8), 779–785.
 
14.
Stanisz A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. StatSoft. Kraków.
 
15.
Tokarczyk-Dorociak K., Drabiński A. 2007. Dynamika zmian warunków świetlnych w stawie karpiowym w okresie hodowlanym. Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, SGGW, XVI, 1(35), 93–102.
 
16.
Whetstone J. 2009. Managing farm ponds for fishing. Clemson Extension. Fact Sheet 19. Forestry and Natural Resources.
 
17.
Woźniewski M. 1992. Warunki tlenowe w chowie i hodowli ryb karpiowatych. Wytyczne do oceny jakości wód przydatnych do chowu i hodowli ryb karpiowatych. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 21–30.
 
Journals System - logo
Scroll to top