PL EN
BOTTOM SEDIMENTS AS AN ELEMENT OF THE KRĄPIEL RIVER ECOSYSTEM
 
Więcej
Ukryj
1
West Pomeranian Technological University in Szczecin, Department of Marine Ecology and Environmental Protection, Piastów 17 Av., 70-310 Szczecin, Poland
 
2
West Pomeranian University of Technology, Department of Hydrochemistry and Aquatic Biological Resources, Piastów 17 Av., 70-310 Szczecin, Poland
 
3
West Pomeranian University of Technology, Department of Fisheries Management, Piastów 17 Av., 70-310 Szczecin, Poland
 
 
Data publikacji: 01-04-2016
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(2):121-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Research on the structure of sediments was carried out in 2015 in the river Krąpiel and its tributaries. The main objectives of this study were to classify the types of sediments with grain size analyzing according three different criteria, as well as influence of the substrate on the abundance and diversity of macrobenthic organisms, and to determine the quality of the ground for natural breeding of salmonids. It was found that according to Polish standards, bottom sediments of the Krąpiel river and its tributaries belong to the coarse – gravel type or sandy – gravel type, whereas according to the method used in Anglo-Saxon countries – these are sandy sediments. It was also shown that the grain size of bottom sediments of the Krąpiel river and its tributaries determine friendly living environment for macroinvertebrates and for breeding salmonids.
 
REFERENCJE (25)
1.
Allan D.J., 1998. Ekologia wód płynących. PWN Warszawa.
 
2.
Bis B., Mikulec A., 2013. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makroorganizmów bentosowych. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa.
 
3.
Blott S.J., Pye K., 2001. Gradistat: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments. Earth Surf. Process. Landforms, 26, 1237–1248.
 
4.
Brysiewicz A., Tański A., Bonisławska M., Szulc J., Formicki K., Wesołowski P., 2012. Zasadność budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych w zlewni Iny na tle badań środowiskowych; część II – Rzeka Krąpiel z dopływami. Woda - Środowisko -Obszary wiejskie, Tom 12, Zeszyt 4, 59–76.
 
5.
Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K., 2007. Biologiczna i hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie rzeki Mała Panew. WIOŚ, Opole.
 
6.
Czerniawska-Kusza I., 2001. Zmiany w zespole fauny dennej dolnego biegu Nysy Kłodzkiej pod wpływem czynników abiotycznych i antropogenicznych [Changes in benthic fauna assemblages in the lower course of the Nysa Kłodzka under the influence of anthropogenic abiotic factors]. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze, 35, 72–84.
 
7.
Głazaczow A., 1999. Psammofilne jętki (Ephemeroptera), ginący element fauny polskich rzek. Roczniki Naukowe Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 3, 75–86.
 
8.
http://www.lifeina.zzmiuw.pl/i... – Raport etapowy z realizacji zadania nr 2 – Liczenie gniazd tarłowych, podzadanie nr 1 – „Badania elementów biologicznych” prowadzonego w ramach działania „Przeprowadzenie oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny w ramach projektu LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów”.
 
9.
Keszka S., Tański A., Raczyński M., Pender R., Furdyna A., Potkański Ł. 2013. Ichtiofauna systemu rzeki Iny, Rocz. Nauk. PZW (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.), vol. 26, 117–149.
 
10.
Kownacki A., Soszka H., Flaituch T., Kudelska D., 2004. The ecological assessment of river qualityin Poland on the basis of communities of benthic invertebrates. In: Kownacki A., Soszka H., Flaituch T., Kudelska D. (Eds.) River biomonitoring and benthic invertebrate comunnites. Szafer Institute of Botany, Polish Academy osf Sciences Warsaw-Cracov.
 
11.
Kownacki A., Soszka H., 2004. Wytyczne do oceny stanu rzek na podstawie makrobezkręgowców oraz do pobierania prób makrobezkręgowców w jeziorach. WIOŚ Warszawa,.
 
12.
Lampart Kałużniacka M., Śliwińska A., 2011. Ocena stanu ekologicznego cieków Jeziora Trzesiecko na podstawie wskaźników biotycznych. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13, 1069–1080.
 
13.
Piechocki A., 1986. Studies on Pisidium species (Bivalvia, Sphaeridae) of the Polish loess area rivers. Proc. 8th Int. Malacol. Congr., Budapest (1983), 187–192.
 
14.
Piechocki A., 1992. Mięczaki wodne (Mollusca aquatica) Roztocza [Freshwater molluscs (Mollusca aquatica) Mites]. Fragm. Faun. 35(17), 285–299.
 
15.
PN- EN ISO 14688-1:2006, Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
 
16.
PN- EN ISO 14688-2:2006, Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
 
17.
PN-B-02480:1986, Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 
18.
Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Raczyński M., 2012a. Impact of Taxonomic Structure and Benthic Fauna Biomass on the Biological Classification of River Waters. Ecological chemistry and engineering A, 19(4-5):421-431, DOI: 10.2428/ecea.2012.19(04)044.
 
19.
Raczyńska M., Chojnacki J., Grzeszczyk-Kowalska A., Raczyński M., Kowalczyk S., 2012b. Chruściki Trichoptera jako składnik biocenozy wybranych rzek dorzecza Odry, In: Wawrzyniak W., Zaborowski T. (Eds.) Entouraqe pogranicza. Gorzów Wlkp.-Poznań, IBEN Gorzów Wlkp, 345–360.
 
20.
Raczyńska M., Grzeszczyk-Kowalska A., Chojnacki J.C., Dworczak H., 2010. Influence of substrate on the domination structure of macrozoobenthos in selected streams in the Lower oder River catchment, t.2, 474-481. In: Afanasiewa (Ed.) Analiz i prognozirowanie sistem uprawlenia, Ros. Akad. Nauk. Sankt Petersb. 2.
 
21.
Raczyńska M., Machula S., 2006. Oddziaływanie stawów karpiowych na jakość wód rzeki Krąpiel (Pomorze Zachodnie). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/2/2006, 141–149.
 
22.
Rybak J., Umińska-Wasiluk B., Wykorzystanie makrobezkręgowców bentosowych do oceny jakości wód powierzchniowych na przykładzie rzeki Piławy, Ochrona Środowiska, 29(2), 55–60.
 
23.
Włosik-Bieńczak E., 1992. Małże z rodzin Sphaeridae i Pisidiidae (Mollusca, Bivalvia) w północno-zachodniej Polsce [Mussels from the families Sphaeridae and Pisidiidae (Mollusca, Bivalvia) in northwest Poland]. Lubuski Przegl. Przyr. 3, 3–51.
 
24.
Zieliński P., Górniak A, Bralski M. 2012. Wykorzystanie cech hydromorfologicznych do oceny stanu ekologicznego rzeki miejskiej. Inżynieria Ekologiczna nr 29.
 
25.
Złoczowska I., Wierzchowska E., Robak-Bakierowska A., Jurkiewicz E., Szatkowska-Konon H., 2008. Rozdział V – Ochrona wód. In: Landsberg-Uczciwek M. (Ed.) Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006–2007, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin, 56–60.
 
Journals System - logo
Scroll to top