PL EN
HYDROCHEMICAL CONDITIONS OF THE ŁOSOSINA RIVER WATER MANAGEMENT IN THE AREA OF TYMBARK
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Land Reclamation and Environmental Development, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Av. 24-28, 30-059 Krakow, Poland
 
 
Data publikacji: 03-11-2015
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(5):151-159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sustainable use of waters requires not only determining the amount, but primarily the quality of the available water resources and developing a long-term programme of their protection. The analysis of the Łososina river water in the area of Tymbark city was presented in the paper. The water was tested in a view of the requirements as the natural fish habitat and its potential use for people supply in potable water. The river water samples were taken in 2014 at randomly selected dates, once a month in 5 measurement points. 21 physicochemical indices were assessed in the samples. The assessment of the Łososina river water quality was made on the basis of the results of both: on site and laboratory testing, which were compared with the Regulation of the Minister of Environment of 23 October 2014. The utility values were assessed on the basis of the Regulations of the Minister of Environment of 27 November and 04 October 2014. The analysis of the results demonstrated that the Łososina river water met the requirements of quality class I water in points 1, 2 and 3. Below Tymbark the Łososina river water was polluted, so due to high BOD5 in points 4 and 5, and phosphate concentrations in point 4, it was classified as class II, i.e. good state. Pollution coefficients computed according to Burchard and Dubaniewicz classify the Łososina river water as clean along the whole investigated stretch. Below Tymbark city (points 4 and 5) the Łososina river water cannot be used for drinking water supply because of high BOD5 and iron concentrations. In the other points it could be used for water supply following appropriate physical and chemical treatment. The water does not meet the requirements for salmonid or cyprinid fish along the whole stretch because of high nitrite concentrations, except point 3, where the Łososina river water provided a proper natural habitat for carp.
 
REFERENCJE (42)
1.
Ahiablame L. M., Engel B. A., Chaubey I. 2012. Effectiveness of Low Impact Development Practices: Literature Review and Suggestions for Future Research. Water Air Soil Pollut., 223, 4253–4273. DOI 10.1007/s11270-012-1189-2.
 
2.
Albrecht J. 2013. The Europeanization of water law by the Water Framework Directive: A secondo Chance for water planing In Germany. Land Use Policy. 30, 381–391.
 
3.
Bogdał A., Kanownik W., Wiśnios M. 2012. Zmiany wartości i stężeń fizykochemicznych wskaźników jakościowych wód rzeki Prądnik-Białucha (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 358–361.
 
4.
Bogdał A., Policht-Latawiec A., Kołdras S. 2015. Zmiany wartości wskaźników jakości wody wrza z głębokością przy ujęciu wody pitnej ze zbiornika Dobczyce. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrony Środowiska), 17(2), 1239–1258.
 
5.
Bourne A., Armstrong N., Jones G. 2002. A preliminary estimate of total nitrogen and total phosphorus loading to streams in Manitoba, Canada. Manitoba Conservation Report No 2002-04. Monitoba. Water Quality Management Section, 49.
 
6.
Buda A., Jarynowski A. 2010. Life-time of correlations and its applications. 1, 5–21,.
 
7.
Burchard J., Dubaniewicz H. 1981. Współczynnik zanieczyszczenia jako miara kompleksowej oceny stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych na przykładzie Pilicy i Bzury. Mat. IX Ogólnopolskiej Konf. Hydrograficznej, Łódź.
 
8.
Chomutowska H., Wilamowski K. 2014. Analiza czystości wód rzeki Łutownia na terenie Puszczy Białowieskiej. Inżynieria Ekologiczna, 38, 117–128.
 
9.
Czaban S. 2008. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Polsce. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), 9, 259–269.
 
10.
Derwich E., Benaabidate I., Zian A., Sadki O., Belghity D. 2010. Physicochemical characterization of waters of the alluvial layer of high Sebou downstream to its confluence with Oued fes. Larhyss J., 101–112.
 
11.
EEA 2010. The European environment - state and outlook 2010. Copenhagen. 8–30.
 
12.
El-Guamri Y., Belghyti D. 2006. Study of the physicochemical quality of raw waste water of the urban district of Saknia, rejected in the lake Fourat (Kénitra, Morocco). African J. Sci. and Environ., 1, 53–60.
 
13.
Erle, E., Robert, P. 2010. Land-use and land-cover change. In: Encyclopedia of Earth Cutler J. Cleveland: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment. Washington DC.
 
14.
Global Land Project (GLP) 2005. Science Plan and Implementation Strategy, IGBP Secretariat, Stockholm.
 
15.
Grochowska J., Tandyrak R. 2007. Nitrogen and phosphorus compounds in Lake Pluszne. Arch. Environ. Protect., 33(1), 59–66.
 
16.
ISO 5667-6:1997. Water quality. Sampling. Part 6: Guidance on sampling of rivers and Streams.
 
17.
Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A., Ostrowski K., Rajda W. 2011. Jakość i walory użytkowe wody potoku Szczyrzawy. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Roln., 561, 65–79.
 
18.
Kanownik W., Kowalik T., Bogdał A., Ostrowski K. 2013. Quality categories of stream water included in a Small Retention Program. Pol. J. Environ. Stud., 22(1), 159–165.
 
19.
Kanownik W., Policht-Latawiec A. 2015. Changeability of oxygen and biogenic indices in waters flowing through the areas under various anthropopressure. Pol. J. Environ. Stud., 24(4), 1633–1640.
 
20.
Kiryluk A., Rauba M. 2011. Wpływ rolnictwa na stężenie fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych zlewni rzeki Śliny. Inżynieria Ekologiczna, 26, 122–132.
 
21.
Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.
 
22.
Kruk A. 2007. Role of habitat degradation in determining fish distribution and abundance along the lowland Warta River, Poland. Journal of Applied Ichthyology, 23, 9–18.
 
23.
Kuźniar A., Twardy S., Kowalczyk A. 2009. Changes in the pollution concentrations in the surface water of the Upper San against a background of land management. Polish Journal of Environmental Studies, 18(3a), 207–213.
 
24.
Mladenović-Ranisavljevića I., Takića L., Vukovićb M., Nikolićb Đ., Živkovićc N., Milosavljevićd P. 2012. Multi-criteria ranking of the Danube water quality on its course through Serbia”, Serbian Journal of Management, 7(2), 299–307.
 
25.
Ostrowski K. 2010. Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych w Polsce w nawiązaniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol, 548, 8–10.
 
26.
Paczyński B., Sadurski A. 2007. Hydrogeologia Regionalna Polski. Tom I. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 537.
 
27.
Policht-Latawiec A. 2012. Effect of treated sewage on water quality In the receiving Walters. Acta Hortic. Regiotec., 15, 46–49.
 
28.
Policht-Latawiec A., Bogdał A., Kanownik W., Kowalik T., Ostrowski K., Gryboś P. 2014. Jakość i walory użytkowe wody małej rzeki fliszowej. Rocznik Ochrona Środowiska, 16(1), 546–561.
 
29.
Policht-Latawiec A., Bogdał A., Kanownik W., Kowalik T., Ostrowski K. 2015. Variability of physicochemical properties of water of the transbboudary Poprad river. Journal of Ecological Engineering, 16(1), 100–109.
 
30.
Policht-Latawiec A., Kanownik W. 2013. Jakość i walory użytkowe wody rzeki Szabasówki. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 12(2), 93–102.
 
31.
Raczyńska M., Machula S., Grzeszczyk-Kowalska A. 2013. Stan ekologiczny rzeki Stepnicy (Pomorze Zachodnie). Inżynieria Ekologiczna, 35, 46–59.
 
32.
Radu V. M., Diacu E., Varduca A. 2013. Development of Procedures for Hydrochemical Monitoring Data Integration for the Danube River related to the Hydrological Conditions. Rev. Chim. (Bucharest), 64(3), 242–245.
 
33.
Radu V.M., Diacu E., Ionescu P. 2014. Characterization of the eutrophication potential for the lower part of the Danube river. U.P.B. Sci. Bull., Series B, 76(4), 137–146.
 
34.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 2002 Nr 176, poz. 1455), 2002a.
 
35.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 Nr 204, poz. 1728), 2002b.
 
36.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie MŚ z dnia 15 list. 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2013 poz. 1558).
 
37.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482).
 
38.
Schoonover J. E., Lockaby B. 2006. Land cover impacts on stream nutrients and fecal coli form in the Lower Piedmont of West Georgia. J. Hydrol., 331, 371–382.
 
39.
Sojka M., Murat-Błażejewska S. 2009. Stan fizykochemiczny i hydromorfologiczny małej rzeki nizinnej. Annual Set The Environment Protection (Rocznik Ochrona Środowiska), 11, 727–737.
 
40.
Zampella R.A., Procopio N.A. 2009. Landscape Patterns and Water-Quality Relationships in New Jersey Pinelands Streams. Pinelands Commission, New Jersey, USA.
 
41.
Zhang Y., Wu Y., Yu H., Dong Z., Zhang B. 2013. Trade-offs in designing water pollution trading policy with multiple objectives: A case study in the Tai Lake Basin, China. Environmental Science & Policy, 33, 295–307.
 
42.
Zieliński P., Górniak A., Bralski M. 2012. Wykorzystanie cech hydromorfologicznych do oceny stanu ekologicznego rzeki miejskiej. Inżynieria Ekologiczna, 29, 246–256.
 
Journals System - logo
Scroll to top