PL EN

Informacje dla Autorów

 
Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace naukowe napisane w całości w języku angielskim.
Prace są recenzowane przez recenzentów z innych ośrodków naukowych niż autorzy publikacji.

Zgłoszenie artykułu
Tekst powinien być zapisany w standardowych (domyślnych) ustawieniach programu WORD i nie należy go formatować, w szczególności nie stosować tzw. „twardej spacji” oraz nie dzielić w szpalty. Artykuł zgłaszany jest do Redakcji przez głównego lub korespondencyjnego Autora za pomocą Editorial System, klikając zakładkę „Wyślij swój artykuł”.
 • Nie przyjmujemy zgłoszeń dokonanych przez osoby trzecie, nie będące jednym z Autorów tekstu.
 • Nie należy wysyłać wydruków tekstu do Redakcji przez Pocztę Polską.
 • Nie przyjmujemy plików do publikacji przesłanych na redakcyjny adres e-mailowy.
 • Nie przyjmujemy zgłoszeń równocześnie dwóch lub więcej artykułów tego samego Autora lub zespołu Autorów. W takim przypadku wszystkie będą odrzucone. Następna publikacja Autora/-ów powinna być zgłoszona najwcześniej po ukazaniu się poprzedniej. Nie zamieszczamy publikacji jako kolejnych części.
 • W jednym numerze czasopisma może być zamieszczona tylko jedna publikacja tego samego Autora lub zespołu Autorów.
 • W jednym tomie (roku) mogą być opublikowane maksymalnie dwa artykuły tego samego Autora (zespołu Autorów).


 • System antyplagiatowy iThenticate
  Po złożeniu artykułu uruchomiany jest test podobieństwa systemu antyplagiatowego iThenticate. Sumaryczne podobieństwo (Similarity Index) nie może przekraczać wartości 25%, zaś podobieństwo pojedynczego artykułu nie może przekroczyć wartości 5%. W przeciwnym przypadku artykuł zostanie automatycznie odrzucony przez redaktora, bez możliwości ponownego jego przedłożenia do czasopisma.

  Zawartość artykułu
  Artykuł należy przygotować według następującej kolejności:
 • tytuł,
 • pełne imię i nazwisko Autora(ów) (nie wystarczy pierwsza litera imienia),
 • afiliacja (miejsce pracy, adres pocztowy oraz adres e-mail)
 • streszczenie,
 • słowa kluczowe,
 • tekst główny,
 • podziękowania,
 • bibliografia.

  Objętość artykułu
  Objętość artykułu (łącznie z tabelami oraz ilustracjami) nie powinna przekraczać 20 stron formatu A4 (w ramach opłaty). Zamieszczenie dłuższych publikacji wymaga akceptacji Redakcji.

  Tytuł pracy
  Tytuł pracy powinien być możliwie krótki i zwięzły oraz nie powinien zawierać nazw obcych oraz skrótów. Tytuł nie powinien być zdaniem pytającym.

  Streszczenie
  Streszczenie powinno zawierać następujące informacje:
 • cel prac badawczych,
 • sposób przeprowadzenia badań,
 • najważniejsze rezultaty,
 • interpretacja uzyskanych wyników,
 • najważniejszy wniosek z badań.

  W streszczeniu nie zamieszcza się odnośników do tabel i rysunków oraz nie cytuje literatury.

  Ilustracje
  Rysunki i fotografie powinny być złożone w oddzielnych plikach elektronicznych zapisanych w formatach rastrowych (JPEG, GIF, TIFF, itp.). Ich rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi. Wszystkie ilustracje powinny być powołane i opisane w tekście. Tytuł ilustracji powinien być umieszczony w tekście głównym w następny akapicie po wystąpieniu powołania.
  Prosimy o dostarczanie ilustracji kolorowych, które publikujemy bez żadnych dodatkowych opłat.

  Tabele
  Tabele powinny być wypełnione czcionką Arial bez stosowania pogrubień oraz pochyleń (które można stosować tylko dla nazw łacińskich).
  Tytuł tabeli powinien być umieszczony w tekście głównym w następnym akapicie po wystąpieniu powołania.

  Bibliografia
  Pozycje bibliograficzne powinny być umieszczone w kolejności alfabetycznej (wg nazwisk autorów) oraz numerowane kolejno cyframi bez nawiasów kwadratowych. Powołania na publikacje w tekście powinny być zamieszczone w nawiasach kwadratowych, np. „...wyniki badań Browna [2011].”; „....uzyskano podobne rezultaty [Brown and Smith 2012, Adams et al. 2015]”.
  Wszystkie pozycje bibliograficzne muszą być powołane w artykule.
  Przykłady cytowań bibliografii:
  Książki
  1. Brolla A.T., Howe C. 2012. Soil contamination in landfill. McGraw-Hill, New York.Generation. LAP Lambert Academic Publishing.
  Czasopisma
  2. Adams A.R., Osman M.H. and Wilson K.A. 2013. A comparison of milling cutting path strategies for thin-walled aluminium alloys fabrication. International Journal of Engineering and Science, 2(3), 211–218.
  3. Duncan W. 2013. Thermal energy from a biogas plant for leachate treatment. Energies, 15(3), 753–767.
  Dysertacje
  4. Ramley P.R. 2015. Greenhouse gases emission mitigation relevant to changes in MSW system. Ph.D. Thesis, Columbia University, New York.
  Artykuły konferencyjne
  5. Thompson P. 2014. Global worming potential and waste management. Proc. U.S. National Congress of Ecological Engineering, 287–305.

  Zatwierdzenie do opublikowania
  Redakcja zatwierdza do opublikowania artykuły:
 • po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji,
 • po naniesieniu wszystkich sugerowanych poprawek redaktora językowego,
 • po akceptacji przez Autora wydruku próbnego.

 • Autorzy otrzymują potwierdzenie przyjęcia artykułu z wyznaczeniem terminu opublikowania.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów. Znaczące zmiany tekstu będą uzgadniane z Autorami.
   
  Journals System - logo
  Scroll to top