PL EN

O czasopiśmie

 
Journal of Ecological Engineering jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są oryginalne artykuły badawcze oraz przeglądowe w zakresie ochrony i odnowy środowiska przyrodniczego.

Wszystkie artykuły są publikowane w całości w języku angielskim.

Artykuły publikowane są w wersji elektronicznej i nie ukazuje się wersja drukowana na papierze.
W naszym czasopiśmie nie zamieszczamy zeszytów specjalnych.

Czasopismo jest członkiem CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

iThenticate – system antyplagiatowy
Redakcja wdrożyła system antyplagiatowy iThenticate. Zapewnia on skuteczne wykrywanie plagiatów w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kwalifikacji artykułów do opublikowania.

Tematyka czasopisma
 • Technologie uzdatniania wody
 • Technologie oczyszczania ścieków
 • Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
 • Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza
 • Zagadnienia powstawania oraz rozprzestrzeniania się hałasu
 • Zanieczyszczenia antropogeniczne w środowisku
 • Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów
 • Zagadnienia zmian klimatu
 • Ochrona gleb przed erozją
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Rewitalizacja środowiska zurbanizowanego
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych
 • Przetwarzanie i wykorzystanie surowców mineralnych
 • Wykorzystanie odpadów jako potencjalnego źródła energii
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie energooszczędne
 • Technologie odzysku cennych materiałów
 • Odnawianie / odzyskiwanie paliw stałych i ciekłych
 • Innowacyjne produkty i technologie pro-ekologiczne
 • Zastosowanie metod numerycznych w inżynierii środowiska
 • Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) w inżynierii środowiska
 • Systemy informacji geograficznej (GIS) i aplikacje teledetekcji

  Indeksacja
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection
 • SCOPUS
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • EBSCOhost
 • J-Gate
 • IC Journals Master List
 • Google Scholar
 • CNKI Scholar
 • BazTech
 • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

  Częstotliwość wydań
  Miesięcznik

  Historia czasopisma
  Od 2000 do 2012 – Inżynieria Ekologiczna (print, ISSN 2081-139X)
  Od 2013, nadal – Journal of Ecological Engineering (on-line, ISSN 2299-8993)
 •  
  Journals System - logo
  Scroll to top