O czasopiśmie
 
Journal of Ecological Engineering jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są oryginalne artykuły badawcze w obszarze inżynierii środowiska.
Indeksowane jest w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) będącej częścią Web of Science Core Collection.
Czasopisma indeksowane w ESCI nie mają wyliczonego wskaźnika Impact Factor.

Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły są recenzowane.
Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Artykuły publikowane są w trybie Open Access.

Wydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej.


Wydawanie czasopisma elektronicznego „Journal of Ecological Engineering” finansowane w ramach umowy 876/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tematyka czasopisma
 • ochrona przyrody
 • badania zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza
 • technologie i urządzenia dla środowiska
 • gospodarka odpadami
 • niekonwencjonalne źródła energii
 • kształtowanie krajobrazu przyrodniczego
 • zarządzanie środowiskiem
 • zrównoważony rozwój
 • edukacja ekologiczna

 • Indeksacja
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection
 • SCOPUS
 • EBSCOhost
 • J-Gate
 • BazTech
 • IndexCopernicus
 • Google Scholar
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • CNKI Scholar

  Członek CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

  Wskaźniki wpływu wg Scopusa:
  SJR (SCImago Journal Rank) 2017: 0.224
  CiteScore 2017: 0.66
  Total Cites 2017: 226

  Częstotliwość wydań
  Kwartalnik – od 2013 r.
  Dwumiesięcznik – od 2017 r.
 •  
  Wydarzenia
  ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
  Krakow, Poland, 26.06.2018 - 29.06.2018