O czasopiśmie
 
Journal of Ecological Engineering jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są oryginalne artykuły badawcze w dyscyplinie naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Indeksowane jest w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) będącej częścią Web of Science Core Collection. Czasopisma indeksowane w ESCI nie mają wyliczonego wskaźnika Impact Factor.

Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły są recenzowane.

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Artykuły publikowane są w trybie Open Access.

Czasopismo jest członkiem CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

iThenticate – system antyplagiatowy
Redakcja wdrożyła system antyplagiatowy iThenticate. Zapewnia on skuteczne wykrywanie plagiatów w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kwalifikacji artykułów do opublikowania.
iThenticate współpracuje z CrossRef. Zawiera około 50 milionów artykułów naukowych i konferencyjnych z 115 000 czasopism naukowych, technicznych i medycznych wydawanych przez najważniejsze wydawnictwa jak: Elsevier, IEEE, Nature, Springer, Wiley-Blackwell, itp.

Tematyka czasopisma
 • Technologie uzdatniania wody
 • Technologie oczyszczania ścieków
 • Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
 • Inżynieria wodna oraz infrastruktura terenów wiejskich
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza
 • Zagadnienia powstawania oraz rozprzestrzeniania się hałasu
 • Zanieczyszczenia antropogeniczne w środowisku
 • Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów
 • Zagadnienia zmian klimatu
 • Ochrona gleb przed erozją
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Rewitalizacja środowiska zurbanizowanego
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych
 • Przetwarzanie i wykorzystanie surowców mineralnych
 • Wykorzystanie odpadów jako potencjalnego źródła energii
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie energooszczędne
 • Technologie odzysku cennych materiałów
 • Odnawianie / odzyskiwanie paliw stałych i ciekłych
 • Innowacyjne produkty i technologie pro-ekologiczne
 • Zastosowanie metod numerycznych w inżynierii środowiska
 • Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) w inżynierii środowiska

Indeksacja
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection
 • SCOPUS
 • EBSCOhost
 • J-Gate
 • BazTech
 • IndexCopernicus
 • Google Scholar
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • CNKI Scholar

  Wskaźniki wpływu wg Scopusa:
  SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 2017: 0.82
  SJR (SCImago Journal Rank) 2017: 0.224
  CiteScore 2017: 0.66
  Total Cites 2017: 226

  Częstotliwość wydań
  Kwartalnik – od 2013 r.
  Dwumiesięcznik – od 2017 r.
 •  
  Wydarzenia
  FORUM 2019
  Kazimierz Dolny, 09.09.2019 - 11.09.2019