Wskaźniki:
12
MNiSW
120.94
ICV
O czasopiśmie
 
Journal of Ecological Engineering jest międzynarodowym czasopismem indeksowanym w bazie SCOPUS (Elsevier), gdzie zamieszczane są oryginalne artykuły naukowe w obszarze inżynierii środowiska.
Wszystkie artykuły są recenzowane.
Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu (Open Access).
Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Wydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej.


Wydawanie czasopisma elektronicznego „Journal of Ecological Engineering” finansowane w ramach umowy 876/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tematyka czasopisma
 • ochrona przyrody
 • badania zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza
 • technologie i urządzenia dla środowiska
 • gospodarka odpadami
 • niekonwencjonalne źródła energii
 • kształtowanie krajobrazu przyrodniczego
 • zarządzanie środowiskiem
 • zrównoważony rozwój
 • edukacja ekologiczna

 • Indeksacja
 • SCOPUS
 • EBSCOhost
 • J-Gate
 • BazTech
 • IndexCopernicus
 • Google Scholar
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • CNKI Scholar

  Członek CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

  Wskaźniki wpływu wg Scopusa:
  SJR (SCImago Journal Rank) 2014: 0.196; 2015: 0.180; 2016: 0.213
  CiteScore 2014: 0.375; 2015: 0.365; 2016: 0.482
  Total Cites 2014: 15; 2015: 38; 2016: 113

  Częstotliwość wydań
  Kwartalnik – od 2013 r.
  Dwumiesięcznik – od 2017 r.
 •