PL EN
SEASONAL CHANGES IN SELECTED INDICATORS OF WATER QUALITY OF THE ŁYDYNIA RIVER
 
Więcej
Ukryj
1
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Data publikacji: 01-01-2016
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(1):149-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The objective of the research was to compare seasonal changes in selected indicators of water quality of the Łydynia river against Regulation of the Minister of Environment of 9 November 2011 on classification method for waterbody of surface waters and environmental quality standards for priority substances (Dz. U. [Journal of Laws] 2011, No. 257, item 1545). Water samples were taken in Ciechanów in the spring and autumn from 2009 to 2011. Water pH, specific conductance and calcium ion (Ca2+) and magnesium ion (Mg2+) concentrations were determined as part of physical and chemical analysis. The study results were compared with the limit values of water quality indicators established in annex no. 1 for the aforementioned regulation. The water quality of the Łydynia river was found to be class I water (class I being the highest purity class). Additionally, colour and turbidity (the parameters not included in the aforementioned regulation) were determined in water samples.
 
REFERENCJE (14)
1.
Augustyn Ł., Kaniuczak J., Stanek-Tarkowska J. 2012. Wybrane właściwości fizykochemicz-ne i chemiczne wód powierzchniowych Wisłoki przeznaczonych do spożycia. Inżynieria Ekolo-giczna, 28, 8–19.
 
2.
Bonisławska M., Szmukała M., Szaniawska D. 2008. Sezonowe zmiany jakości wód ujściowego odcinka rzeki Wiśniówki. Przemysł chemiczny, 87/5, 416–418.
 
3.
Borowski G. (red.) 2010. Leksykon ekoinżynierii. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa.
 
4.
Chomutowska H., Wilamowski K. 2014. Analiza czystości wód rzeki Łutownia na terenie Puszczy Białowieskiej. Inżynieria Ekologiczna, 38, 117–128.
 
5.
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 Oct. 2000 estabilishing a framework for Community action in the field of water policy. OJEC L 327/1 of 22.12.2000.
 
6.
Dojlido J.R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 
7.
Hermanowicz W., Dojlido W., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. 1996. Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Arkady. Warszawa.
 
8.
Natkaniec J., Możdżeń M. 2013. Zmiany stężeń wskaźników jakości wód rzeki Drwinki. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 12 (2), 51–60.
 
9.
Olszewska B., Krzemińska A. 2007. Jakość wód rzeki Jeziorki w latach 1995-2003. Inżynieria Ekologiczna, 18, 190–192.
 
10.
Ostrowski K., Policht A., Rajda W., Bogdał A. 2007. Zmiany przewodności elektrolitycznej i stężeń biogenów w wodzie z biegiem cieku odwadniającego małą zlewnię rolniczą. Inżynieria Ekologiczna, 18, 195–196.
 
11.
Pytka A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Gizińska M., Sosnowska B. 2013. Ocena wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód rzeki Bochotniczanki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/II, 15–29.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 257 poz. 1545).
 
13.
Wysocka-Czubaszek A. 2014. Sezonowa zmienność chemizmu wody w małej rzece w zlewni zurbanizowanej. Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ., 63, 64–76.
 
Journals System - logo
Scroll to top